سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت گاز

قسمتی از متن پایان نامه :

: فرضیه های پژوهش

H1: ارتباط مثبت و معناداری بین ادراک کارکنان از رهبری خدمتگزار و اعتماد سازمانی هست.

H2: ارتباط مثبت و معناداری بین ادراک کارکنان از رهبری خدمتگزار و توانمند سازی هست.

H3: تفاوت معناداری بین ادراک مدیران و ادراک کارکنان از رهبری خدمتگزار هست.

 

۵-۱: اهداف اساسی از انجام پژوهش

در این مطالعه محقق به دنبال مطالعه تأثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمند سازی کارکنان در شرکت گاز استان مازندران می باشد و اهداف زیر را به صورت ویژه مدنظر دارد:

  1. شناخت، تعیین و سنجش ابعاد رهبری خدمتگزار و رتبه بندی آنها،
  2. آگاهی از آثار و پیامد های رهبری خدمتگزار،
  3. تحلیل شکاف در ادراک مدیران و کارکنان،
  4. ارائه راهکار و پیشنهاداتی برای توسعه، پرورش و بکارگیری رهبری خدمتگزار در شرکت گاز مازندران.

 

۶-۱: قلمرو پژوهش

1-6-1: قلمرو زمانی

 زمستان 1391 و بهار 1392.

۲-۶-۱: قلمرو موضوعی

حوزه رفتار سازمانی و منابع انسانی شرکت گاز استان مازندران.

۳-۶-۱: قلمرو مکانی  

شرکت گاز استان مازندران.

 

۷-۱: تعریف واژه ها و اصطلاحات

1-7-1: رهبری خدمتگزار

رهبران خدمتگزار، رهبرانی هستند که منافع زیردستان را در اولویت نخست و منافع سازمان را در اولویت بعدی قرار می دهند (کاردونا[1]، ۲۰۰۰: ۲۰۵).

۲-۷-۱: اعتماد

اعتماد دانش یا عقیده ای می باشد که اعتماد شونده بر آن اساس انگیزه یا محرک مورد نیاز برای انجام عملی که متعهد به انجام آن میباشد را دارا میباشد(مولرینگ و همکاران، ۲۰۰۵: ۵۵۷).

۳-۷-۱: توانمند سازی

توانمند سازی عبارت می باشد از ارتقای توانائی کارکنان در بهره گیری بیشتر از قوه تشخیص و تحلیل، داشتن بصیرت در انجام کارها و مشارکت کامل در تصمیماتی که بر زندگی آنها اثر گذار می باشد (اوزارالی[2]، ۲۰۰۳: ۳۳۵).

۸-۱: اختصار فصل اول:

در این فصل ضمن اظهار مسئله، اهمیت و ضرورت پژوهش مورد بحث قرار گرفت و سه فرضیه اساسی و هدف از انجام پژوهش اظهار گردید.

 

[1] Cardona

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] Ozaralli

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۵-۱: اهداف اساسی از انجام پژوهش

در این مطالعه محقق به دنبال مطالعه تأثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمند سازی کارکنان در شرکت گاز استان مازندران می باشد و اهداف زیر را به صورت ویژه مدنظر دارد:

  1. شناخت، تعیین و سنجش ابعاد رهبری خدمتگزار و رتبه بندی آنها،
  2. آگاهی از آثار و پیامد های رهبری خدمتگزار،
  3. تحلیل شکاف در ادراک مدیران و کارکنان،
  4. ارائه راهکار و پیشنهاداتی برای توسعه، پرورش و بکارگیری رهبری خدمتگزار در شرکت گاز مازندران.