سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت گاز

قسمتی از متن پایان نامه :

تکامل رهبری خدمتگزار

فردریک تیلور، پدر مدیریت علمی و بنیانگذار بکارگیری روشهای علمی برای انجام کارهای روتین بوده می باشد. ازدیدگاه مدیریت علمی تیلور، کارکنان به عنوان ابزارهایی شناخته می شدند که مدیریت بدین وسیله برای بهبود بهره وری درسازمان، از آن ها بهره گیری می نمود. در تئوریهای جدید رهبری کارکنان چیزی فراتر از ابزارهایی برای انجام کارها در نظر گرفته می شوند.

تفکرات جدید در حوزه رهبری با مطالعات هاثورن و با مطرح شدن اثر هاثورن[1] شروع گردید. مطالعات هاثورن نشان داد که کارکنان به توجهات و ملاحظات به شکلی مثبت پاسخ می دهند. پس برای نخستین بار در تحقیقات علمی در حوزه سازمان و مدیریت، کارکنان به جای اینکه تنها ابزاری برای دستیابی به اهداف سازمان در نظر گرفته شوند، توانستند ارزش های واقعی خود را در محیط کاری بدست آورند. این آگاهی های جدید در مورد کارکنان نهایتاً نیازمند رویکردهای جدیدی به رهبری می باشد که در آن ها، رهبران به کمک به دیگران نیز تمایل داشته باشند. سبک رهبری خدمتگزار، هیچ گاه از این دیدگاه که کارکنان ابزاری برای دستیابی به اهداف سازمانی هستند طرفداری نمی کند، بلکه حتی این سبک رهبری شامل خصوصیات و ویژگی هایی می باشد که به افراد ارزش هایی فراتر از ارزش های ابزار گونه را نسبت می دهند. برای مثال گرین لیف رهبران با کمال مطلوب[2] را رهبرانی می داند که از ویژگی های زیر برخوردار باشند:

– ترویج شیوه تصمیم گیری مشارکتی به مقصود ارتقای اتکاء به نفس در پیروان،

– تقسیم تمامی اطلاعات (چه مثبت و چه منفی) با پیروان به مقصود اطمینان از اینکه تصمیمی بهینه و به نفع تمام اعضای سازمان گرفته شده می باشد،

– تقویت جو اعتماد در سازمان، و

– کمک به پیروان برای اینکه بهتربتوانند از توانایی های بالقوه خودشان بهره گیری کنند (هارسمن، ۲۰۰۱: ۳۲-۳).

 

۴-۱-۲: اهمیت رهبری خدمتگزار

محققین و فرضیه پرداز های بسیاری کوشش کرده اند که با علت های و شواهد محکم، سازمان ها را تشویق به بکارگیری سبک های رهبری و مدیریتی بشر محور کنند. اگرچه این ها به گونه مستقیم به رهبری خدمتگزار تصریح    نکرده اند، اما در بسیاری از موارد رفتارها و ویژگی های رهبران خدمتگزار را مورد خطاب قرار داده اند. به بیانی دیگر سبک رهبری خدمتگزار می تواند چارچوب محکمی باشد که در برگیرنده بسیاری از این فوائد می باشد. این فوائد عبارتند از:

– بهبود فرآیند تصمیم گیری بوسیله تقسیم اطلاعات و مشارکت کارکنان،

– بهبود پاسخگویی و عملکرد سازمان بوسیله افزایش رضایت شغلی، تعهد، انعطاف پذیری،

– ریسک پذیری، ثبات و همچنین ایجاد ظرفیت های بالقوه برای تغییرات نوآورانه،

– بهبود برنامه های حفظ و نگهداری کارکنان بوسیله ایجاد جو مناسب در سازمان،

– بهبود تعهد سازمانی از طریق ایجاد تعهد به ارزش های سازمان، مشارکت کارکنان در برنامه های مختلف، بهبود رفتار شهروندی سازمانی[3] و ایجاد مسئولیت مشترک در انجام کارها،

– بهبود جو سازمان بوسیله کاهش استرس، ایجاد تنوع در ایده ها و نظریات، بهبود اعتماد در سازمان و بهبود یادگیری سازمانی، و

– جذب و نگهداری کارکنان توانمند در سازمان (هارسمن، ۲۰۰۱: ۳۱-۳۲).

[1] Hawthorn effect

[2] Optimal leaders

[3] OCB : Organizational citizenship behavior

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۵-۱: اهداف اساسی از انجام پژوهش

در این مطالعه محقق به دنبال مطالعه تأثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمند سازی کارکنان در شرکت گاز استان مازندران می باشد و اهداف زیر را به صورت ویژه مدنظر دارد:

  1. شناخت، تعیین و سنجش ابعاد رهبری خدمتگزار و رتبه بندی آنها،
  2. آگاهی از آثار و پیامد های رهبری خدمتگزار،
  3. تحلیل شکاف در ادراک مدیران و کارکنان،
  4. ارائه راهکار و پیشنهاداتی برای توسعه، پرورش و بکارگیری رهبری خدمتگزار در شرکت گاز مازندران.