سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت گاز

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول و نمودارها

عنوان                                                                                                          صفحه

شکل۱-۲: مدل مفهومی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..۵۳

جدول۱-۳: سوالات متناظر متغیر اعتماد سازمانی……………………………………………………………………………………۶۰

جدول۲-۳: سوالات متناظر متغیر توامندی سازی…………………………………………………………………………………….۶۰

جدول۳-۳: سوالات متناظر متغیر رهبری خدمت‌گزار………………………………………………………………………………۶۱

جدول۴-۳: حجم جامعه آماری و حجم نمونه آماری………………………………………………………………………………..۶۲

جدول۵-۳: مدل تحلیلی متغیر رهبری خدمت‌گزار…………………………………………………………………………………..6۵

جدول۶-۳: مدل تحلیلی متغیر توانمندسازی……………………………………………………………………………………………6۶

جدول۷-۳: مدل تحلیلی متغیر اعتماد سازمانی………………………………………………………………………………………..6۷

جدول۱-۴: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت…………………………………………………………………..۷۰

نمودار ۱-۴: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت………………………………………………………………….۷۱

جدول ۲-۴: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن…………………………………………………………………………۷۱

نمودار ۲-۴: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن…………………………………………………………………………۷۲

جدول ۳-۴: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب اندازه تحصیلات…………………………………………………….۷۲

نمودار ۳-۴: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب اندازه تحصیلات…………………………………………………….۷۳

جدول ۴-۴: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سابقه کار………………………………………………………………..۷۳

نمودار ۴-۴: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سابقه کار………………………………………………………………..۷۴

جدول ۵-۴: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب نوع مدیریت……………………………………………………………7۴

نمودار ۵-۴: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب نوع مدیریت……………………………………………………………7۵

جدول ۶-۴: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جایگاه در سلسله مراتب شرکت………………………….7۵

نمودار ۶-۴: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جایگاه در سلسله مراتب شرکت………………………….7۵

جدول ۷-۴: مطالعه توصیفی رهبری خدمتگزار و ابعاد آن‌ها……………………………………………………………………7۶

نمودار ۷-۴: مقایسه میانگین نمرات ابعاد رهبری خدمتگزار…………………………………………………………………….7۶

جدول ۸-۴: مطالعه توصیفی اعتماد سازمانی و ابعاد آن‌ها……………………………………………………………………….7۷

نمودار ۸-۴: مقایسه میانگین نمرات ابعاد اعتماد سازمانی………………………………………………………………………..7۷

جدول ۹-۴: مطالعه توصیفی توانمندسازی و ابعاد آن‌ها…………………………………………………………………………..7۸

نمودار ۹-۴: مقایسه میانگین نمرات ابعاد توانمندسازی……………………………………………………………………………7۸

جدول ۱۰-۴: مطالعه ارتباط بین رهبری خدمتگزار و اعتماد سازمانی و ابعاد آن‌ها………………………………….7۹

جدول ۱۱-۴: مطالعه ارتباط بین رهبری خدمتگزار و توانمندسازی و ابعاد آن‌ها……………………………………..۸۰

جدول ۱۲-۴: مطالعه تفاوت بین میانگین نمرات رهبری خدمتگزار در بین مدیران و کارکنان………………۸۱

جدول ۱۳-۴: مطالعه تفاوت بین میانگین نمرات اعتماد سازمانی در بین مدیران و کارکنان………………….۸۲

جدول ۱۴-۴: مطالعه تفاوت بین میانگین نمرات توانمندسازی در بین مدیران و کارکنان……………………..۸۳

جدول ۱۵-۴: اندازه ضرایب تعیین ابعاد مربوط به هر متغیر……………………………………………………………………8۴

جدول ۱۶-۴: اندازه ضرایب بتای استاندارد ابعاد مربوط به هر متغیر………………………………………………………8۴

نمودار ۱۰-۴: برآورد ضرایب استاندارد بتا در مدل……………………………………………………………………………………8۵

جدول ۱۷-۴: مقادیر آزمونt متناظر با ابعاد مربوط به هر متغیر…………………………………………………………….8۵

نمودار ۱۱-۴: برآورد ضرایب آزمونt در مدل……………………………………………………………………………………………8۶

جدول ۱۸-۴: مطالعه مدل مفهومی کلی…………………………………………………………………………………………………..8۶

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول ۱۹-۴: برآورد شاخص‌های مدل……………………………………………………………………………………………………..8۷

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۵-۱: اهداف اساسی از انجام پژوهش

در این مطالعه محقق به دنبال مطالعه تأثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمند سازی کارکنان در شرکت گاز استان مازندران می باشد و اهداف زیر را به صورت ویژه مدنظر دارد:

  1. شناخت، تعیین و سنجش ابعاد رهبری خدمتگزار و رتبه بندی آنها،
  2. آگاهی از آثار و پیامد های رهبری خدمتگزار،
  3. تحلیل شکاف در ادراک مدیران و کارکنان،
  4. ارائه راهکار و پیشنهاداتی برای توسعه، پرورش و بکارگیری رهبری خدمتگزار در شرکت گاز مازندران.