سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط بین کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جدول ها

عنوان صفحه
جدول (1-1) تطبیق درآمد های عوارض نوسازی و عمران شهری با سایر عوارض 5
جدول (1-2) تطبیق درآمد های عوارض نوسازی و عمران شهری با عوارض بر معاملات غیرمنقول 6
جدول (3-1) ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ها 57
جدول (4-1) فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان به پرسشنامه 60
جدول (4-2) فراوانی سن پاسخ دهندگان به پرسشنامه 61
جدول (4-3) فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه 62
جدول (4-4) سابقه مراجعه به شهرداری پاسخ دهندگان 62
جدول (4-5) آمار توصیفی متغیر وضعیت ظاهری و امکانات شهرداری 63
جدول (4-6) فراوانی امتیازات متغیر وضعیت ظاهری و امکانات شهرداری

 

64
جدول (4-7) آمار توصیفی متغیر قابلیت اطمینان خدمات شهری

 

65
جدول (4-8) فراوانی امتیازات متغیر قابلیت اطمینان خدمات شهری

 

66
جدول (4-9) آمار توصیفی متغیر رغبت و اشتیاق برای پاسخ گویی

 

67
جدول (4-10) فراوانی امتیازات متغیر رغبت و اشتیاق برای پاسخ گویی

 

68
جدول (4-11) آمار توصیفی متغیر تضمین خدمات شهری

 

69
جدول (4-12) فراوانی امتیازات متغیر تضمین خدمات شهری

 

70
جدول (4-13) آمار توصیفی متغیر همدلی  با شهروندان در ارائه خدمات شهری

 

71
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول (4-14) فراوانی امتیازات متغیر همدلی با شهروندان در ارائه خدمات

 

72 جدول (4-15) آمار توصیفی متغیر کیفیت خدمات شهری

 

73 جدول (4-16)فراوانی امتیازات متغیر کیفیت خدمات شهری

 

74 جدول (4-17) آمار توصیفی متغیر تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری

 

76 جدول (4-18) فراوانی امتیازات متغیر تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری

 

77 جدول (4-19) همبستگی پیرسون بین متغیرهای کیفیت خدمات و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی

 

80 جدول (4-20) همبستگی پیرسون بین متغیرهای قابلیت اطمینان و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی

 

80 جدول (4-21) همبستگی پیرسون بین متغیرهای پاسخ گویی و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی

 

81 جدول (4-22) همبستگی پیرسون بین متغیرهای همدلی و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی

82 جدول (4-23) همبستگی پیرسون بین متغیرهای تضمین و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی

 

83 جدول (4-24) همبستگی پیرسون بین متغیرهای وضعیت ظاهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی

 

83 جدول (4-25) آزمون فریدمن جهت تعیین ترتیب اهمیت هر یک از ابعاد 5 گانه مدل سروکوآل

 

84 جدول (5-1) امتیازات داده شده به پرسشنامه سروکوآل

 

89 جدول (5-2) آزمون فریدمن معیارهای متغیر تمایل شهروندان به به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری

 

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان صفحه
شکل (1-1) چارچوب نظری پژوهش

 

14
شکل (2ـ1) مدل تحلیل سروکوآل 30
نمودار (2-2) مراحل پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری

 

40
نمودار (4-1) فراوانی متغیر وضعیت ظاهری و امکانات شهرداری

 

64
نمودار (4-2) فراوانی متغیر قابلیت اطمینان خدمات شهری

 

66
نمودار (4-3) فراوانی متغیر رغبت و اشتیاق برای پاسخ گویی

 

68
نمودار (4-4) فراوانی متغیر تضمین خدمات شهری

 

70
نمودار (4-5) فراوانی متغیر همدلی با شهروندان در ارائه خدمات 72
نمودار (4-6) فراوانی متغیر کیفیت خدمات شهری

 

75
تمایل به پرداخت عوارض

نمودار (4-7) فراوانی متغیر تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری

 

78

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5- سوالات پژوهش

ارتباط بین کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری(مطالعه موردی شهر آستانه اشرفیه)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط بین کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی  با فرمت ورد