سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه:

 

به اعتقاد اکثر متفکران ، فساد یک بیماری انکارناپذیر در همه حکومت هاست و آغاز اقدامات فسادآمیز مربوط به زمان حال نیست بلکه تاریخ آن به قدمت جهان می باشد. از این رو قدمت فساد به اندازه قدمت مفهوم دولت می باشد. (ربیعی، 1383، 15) مطالعه تاریخ تمدن‌های باستان نیز بیانگر این می باشد که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته و اکنون نیز یکی از مسائل مبتلا به کشورهای جهان می‌باشد. فسادنابسامانی‌های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته و جنگ‌های پی‌در پی، خشونتهاو قیام علیه تمدن‌های حاکم، از بین رفتن سازمان‌ها و در هم ریختن جوامع همیشه ناشی از فساد بوده می باشد. در مجموع، فساد در کنار بقیه عوامل، از عوامل مهم فروپاشی تمدن‌ها بوده می باشد. در طی قرون و اعصار، همواره ارتباط معکوسی بین بهره گیری درست و بجااز قدرت و قلمرو گسترش فساد وجود داشته می باشد و زمانی که از قدرت به گونه مطلوب بهره گیری می‌گردید، اندازه فساد کاهش می‌یافته می باشد. امروزه تأکید کشورهای مختلف برای پیشگیری از فساد، بر سه رکن اصلی آموزش کارکنان، انتخاب افراد بر اساس شایستگی وبالاخره اصلاح نظام‌های عملیاتی و مکانیزه کردن آن، باعث شده می باشد که مبارزه بافساد، شکل اصولی و علمی خود را طی نماید. بررسى هاى بین المللى نشان مى دهد که هر اندازه کشورى فاسدتر باشد، کسب و کار در آن دشوارتر می باشد و فعالان اقتصادى با موانع بیشترى روبرو هستند. در این راستا، مطالعه جنبه‌های گوناگون فساد اداری می‌تواند ضمن کمک به شناخت این موضوع و ارائه دید جدیدی نسبت به معضل فساد اداری در سازمان‌ها، به روابط درون و برون سازمانی کارکنان کمک شایان توجهی داشته باشد. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال که ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری کدام می باشد، سامان خواهد پیدا نمود.

با در نظر داشتن طبقه بندی تحقیقات، این پژوهش بر اساس هدف، از نوع اکتشافی و توسعه­ای، بر اساس نحوه گردآوری داده ها (روش پژوهش) پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و براساس مکان مطالعه از نوع میدانی می باشد که در جامعه مدیران ارشد و کارشناسان بانک ملی ایران به گردآوری اطلاعات پرداخته می باشد.

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عوامل بالا بودن رسمیت، پیچیدگی عمودی وتمرکز زیاد و محیط بیرونی بی ثبات سازمان زمینه ساز بروز فساد اداری می گردد و بهره گیری مؤثر از تکنولوژی روز، بالابودن فرهنگ سازمانی و بالابودن فرهنگ سازمان و در نظر داشتن منابع انسانی در کاهش فساد کارکنان شاغل در بانک ملی ایران مؤثر می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

انجام این پژوهش اهداف ذیل را دنبال می کند:

هدف اصلی عبارت می باشد از:

  • دستیابی به ساختار سازمانی مناسب برای کاهش فساد اداری

اهداف فرعی عبارتند از:

  • دستیابی به چگونگی ارتباط رسمیت و کاهش فساد اداری
  • دستیابی به چگونگی ارتباط پیچیدگی و کاهش فساد اداری
  • دستیابی به چگونگی ارتباط تمرکز و کاهش فساد اداری