سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی

قسمتی از متن پایان نامه :

) بازارگرایی

تعریف نظری : بازارگرایی ایجاد هوشمندی در سراسر سازمان در ارتباط با نیازهای فعلی و آتی مشتری، نشر هوشمندی در بین بخش های سازمان و پاسخ گویی سراسر ی به آن هوشمندی می باشد (Kohli and Jaworski, 1990).

تعریف عملیاتی : مقصود از بازارگرایی در این پژوهش، میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 50 تا 73.میباشد.

1-7-4-1) مشتری گرایی:

تعریف نظری: مشتری گرایی، درک و فهم  مستمر نیازهای جاری و بالقوۀ مشتریان و خریداران هدف و بهره گیری از آن دانش برای خلق ارزش برتر برای آنان می باشد. یک فروشنده تنها به دو شیوه برای یک خریدار، ارزش می آفریند: با افزایش منافع خریدار در ارتباط با هزینه ها و با کاهش هزینه های خریدار در ارتباط با منافع. (Narver and Sloter, 1990).

تعریف عملیاتی: مقصود از مشتری گرایی در این پژوهش میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 50 تا 58 میباشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-7-4-2) رقیب گرایی:

تعریف نظری: رقیب گرایی به این معنی می باشد که یک فروشنده نقاط قوت و ضعف کوتاه مدت و توانمندیها و استراتژیهای بلندمدت رقبای اصلی کنونی و بالقوه را می داند (Narver and Sloter, 1990).

تعریف عملیاتی: مقصود از رقیب گرایی در این پژوهش میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 59 تا 64 میباشد.

1-7-4-3) هماهنگی میان وظیفه ای

تعریف نظری : براساس نارورواسلی تردرسال۱۹۹۰هماهنگی بین وظیفه ای به معنای متناسب بودن همه ی وظایف سازمان وبهره برداری ازاطلاعات مشتری وبازاربه منظورخلق ارزش برای مشتری می باشد (Narver and sloter, 1990). همچنین تسای و همکارانش هماهنگی بین وظیفه ای راانتشاراطلاعات مربوط به مشتریان ورقبا بین همه ی افرادوبخش های سازمان به منظورایجاد بینش صحیح ازنیازهاوخواسته های مشتری وبرنامه ریزی جهت فایق آمدن دررقابت اظهار کردند

تعریف عملیاتی : مقصود از هماهنگی میان وظیفه ای در این پژوهش میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 65 تا 73 میباشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی

 • تعیین ارتباط میان بازاریابی داخلی و بازارگرایی شعب بانک توسعه تعاون استان

 

اهداف فرعی

 • تعیین اندازه تعهد سازمانی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • تعیین اندازه رفتار شهروندی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش اثر میانجی گری تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش ارتباط بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش اثر میانجی گری تعهد سازمانی بر ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
 • سنجش رابط بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی
 • سنجش رابط بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
 • سنجش رابط بین تعهد سازمانی و بازارگرایی بانک
 • سنجش اثر میانجی گری رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین تعهد سازمانی و بازارگرایی
 • سنجش ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و بازارگرایی در شعب بانک توسعه تعاون استان