سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

ساختار سازمانی

ساختار سازمانی حاصل فراگرد سازماندهی و طراحی سازمان می باشد و مشتمل بر مجموعه روابط، مقررات و قوانینی می باشد که حتی اگر به گونه غیررسمی شکل گرفته باشند به گونه رسمی تصویب می شوند و فعالیتهای افراد برای کسب اهداف مشترک سازمانی را می سازند (استاربوک، 1974- 123 و کارلیسل، 1976، 330-331)

 

تعریف ساختار سازمانی:

  • عبارت از سیستم روابطی می باشد که به‌گونه غیررسمی شکل گرفته و به‌گونه رسمی تصویب شده،‌و حاکم بر فعالیتهای افرادی می باشد که برای کسب اهداف مشترک به‌هم وابسته‌اند. (رضائیان: 13،1368)
  • ساختار سازمان چارچوب روابط وظایف و اختیارات میان واحدهای مختلف سازمان می باشد. دوبرین(502، 1990)
  • بیرد و همکارانش (702، 1990) ساختار سازمانی را بدین‌ترتیب تعریف کرده می باشد: «مجموعه روابط مشخص میان واحدها، و بخشها»
  • ساختار را به‌عنوان یکی از اجزای سازمان می‌داند که از عنصر پیچیدگی،‌رسمیت و تمرکز تشکیل شده می باشد. (رابینز به نقل از الوانی و دانایی فرد،‌1376 ،220)

عناصر اصلی تشکیل دهنده ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت، تمرکز)

 

الف) پیچیدگی:

پیچیدگی به اندازه تفکیکی تصریح می کند که در سازمان هست، و به سه دسته تقسیم می گردد؛ تفکیک افقی که اندازه یا حد تفکیک بین واحدهای سازمانی براســـاس جایگاه اعضای سازمان را نشان میدهد، تفکیک عمودی که به عمق یا ارتفاع سلسله مراتب سازمانی نظر دارد، تفکیک براساس مناطق جغرافیایی که به اندازه پراکندگی واحدها و امکانات و نیروهای انسانی از لحاظ جغرافیایی تصریح‌ دارد. (رابینز، مترجم الوانی و دانائی فرد،81)

وقتی حرفه های متعدد درسازمانی وجود دارند که به دانش تخصصی و مهارت علمی نیاز دارند، سازمان از پیچیدگی بیشتری برخوردار می باشد، زیرا موقعیتهای شغلی متفاوت‌ افراد، ارتباطات را کند کرده و مدیریت را درخصوص هماهنگی بین فعالیتهای آنها، با مشکل مواجه می کند. با افزایش سطوح سلسله مراتب سازمانی، تفکیک عمودی سازمان افزایش یافته و پیچیدگی سازمانی بیشتر می گردد. سطوح بیشتر، بین مدیریت عالی و عملیاتی سازمان عاملی می باشد بالقوه، جهت مخدوش ساختن ارتباطات که هماهنگی بین بخشهای پرسنلی مدیریت و نظارت بر فعالیتهای عملیاتی توسط مدیریت عالی را دشوار می سازد. تفکیک عمودی و افقی را نباید دو مقوله کاملاً مجزا از هم درنظر گرفت. تفکیک عمودی ممکن می باشد پاسخ مناسبی به افزایش تفکیک افقی در سازمان باشد.وقتی تخصص گرایی درون سازمان بیشتر گردد، هماهنگی بین وظایف، ضرورت بیشتری می‌یابد.

تفکیک براساس مناطق جغرافیایی، اندازه پراکندگی ادارات، کارخانجات و افراد سازمان براساس مناطق جغرافیایی را نشــــان می دهد. مفهوم تفکیک براساس مناطق جغرافیایی، با تفکیک عمودی نیز به کار میآید. (همان منبع،82)

درحالی که ساختارهای بلند نسبت به ساختارهای تخت دارای پیچیدگی بیشتری هستند، یک سازمان دارای ساختار بلند که از لحاظ جغرافیایی، سطوح اختیارات آن پراکنده می باشد نسبت به سازمانی که کلیه اختیارات آن در مدیریت متمرکز می باشد، خیلی پیچیده تر می باشد. نهایتاً اینکه در بحث تفکیک براساس مناطق جغرافیایی، مسافت بین مناطق نیز مدنظر قرار می گیرد. و به طورخلاصه تفکیک براساس مناطق جغرافیایی، سومین عنصر در تعریف پیچیدگی سازمان می باشد که نشان می دهد، اگر چه تفکیک عمودی وافقی، واحدهای سازمانی را از هم پراکنده تر ساخته، اما جدایی واحــــدها ازلحاظ فیزیکی نیز می تواند این پیچیدگی را افزایش دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

انجام این پژوهش اهداف ذیل را دنبال می کند:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی عبارت می باشد از:

  • دستیابی به ساختار سازمانی مناسب برای کاهش فساد اداری

اهداف فرعی عبارتند از:

  • دستیابی به چگونگی ارتباط رسمیت و کاهش فساد اداری
  • دستیابی به چگونگی ارتباط پیچیدگی و کاهش فساد اداری
  • دستیابی به چگونگی ارتباط تمرکز و کاهش فساد اداری