سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط بین کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی

قسمتی از متن پایان نامه :

– تمایل به پرداخت عوارض عمران و نوسازی شهری    

                                                              

 • تعریف تمایل به پرداخت

در علم اقتصاد تمایل به پرداخت، به بالاترین قیمتی گفته می گردد که یک فرد حاضر می باشد برای یک خدمت یا کالا پرداخت کند.

 

عوارض نوسازی و عمران شهری نیز با در نظر داشتن نص صریح قانون، مبلغ یک و نیم درصد         ارزش معاملاتی، کلیه اراضی و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر را شامل می گردد.  لذا تمایل به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری مبین این امر خواهد بود، که شهروند حاضر می باشد             یک و نیم درصد ارزش معاملاتی کلیه اراضی، ساختمان و مستحدثات خود را بعنوان مالیات، جهت کمک در امر نوسازی و عمران، اصلاحات اساسی، تأمین نیازمندی های شهری، احداث و اصلاح توسعه معابر، ایجاد پارکها و پارکینگ ها و میدان ها، حفظ و نگهداری پارک ها و باغ های عمومی موجود، تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهر به شهرداری بپردازد. برای سنجش تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری با از بهره گیری از نظرات اساتید بخصوص استاد راهنما، از پرسشنامه محقق ساخته با طیف 5 گزینه ای لیکرت و در مقیاس اندازه گیری رتبه ای بهره گیری گردید . در متغیر تمایل می توان شاخص هایی مانند: “آگاهی”، “تقید و تکلیف “، ” تسهیل پرداخت”، “عدالت”، “تناسب” و “رضایت” را در نظر گرفت. یعنی اگر شهروند نسبت به قانون نوسازی و عمران شهری آگاهی داشته و پرداخت آن را یک تکلیف شهروندی دانسته و در موعد مقرر قانونی نسبت به پرداخت آن اقدام می نماید و از تسهیل در امر پرداخت اینگونه عوارض، مانند پرداخت های آنلاین و اینترنتی استقبال نیز می نماید و آن را عادلانه و متناسب با درآمد سالیانه خود بداند، بخصوص اگر از مجموعه اقدامات مدیریت شهری در امر نوسازی و عمران شهری رضایت داشته باشد. می توان ادعا نمود که  نسبت به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری تمایل دارد.

1- 8 – قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی

پژوهش حاضر در حوزه مطالعات سازمان و مدیریت و مدیریت رفتار سازمانی قرار دارد .

قلمرو مکانی

این پژوهش در شهر آستانه اشرفیه واقع در استان گیلان صورت گرفته می باشد .

 قلمرو زمانی

این پژوهش در فاصله اسفند 1391 تا شهریور سال 1392 صورت گرفته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 • سنجش وضعیت کلی کیفیت خدمات شهری در شهر آستانه اشرفیه از دید شهروندان.
 • سنجش اندازه تمایل شهروندان آستانه اشرفیه در ارتباط با پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین کیفیت خدمات شهری در آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین کیفیت قابلیت اطمینان خدمات شهری در آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین رغبت و اشتیاق برای پاسخگویی در خدمات شهری آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین همدلی با مردم در ارایه خدمات شهری آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین تضمین کیفیت خدمات شهری آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین وضعیت ظاهری و امکانات (تجهیزات) خدمات شهری در آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.

1-5- سوالات پژوهش

 • بین کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری چه ارتباط ای هست ؟
 • بین هر یک از عوامل موجود در مدل سروکوال و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری چه ارتباط ای هست ؟
 • آیا شهروندان از کیفیت خدمات شهری در شهر آستانه اشرفیه راضی هستند؟
 • اندازه تأثیرگذاری هر یک از عوامل موجود در مدل سروکوال در کیفیت خدمات شهری، چقدر می باشد؟