سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

– اظهار مسأله پژوهش

اغلب کشورها برای مقابله با فساد تدوین استراتژی انجام می دهند .موضوع فساد برای دولت و نظام جمهوری نیز مانند سایر کشورها از اهمیت بالائی برخوردار می باشد. مطالعات نشان می دهد که عوامل مؤثری برکاهش فساد اثرگذارند مثل: فرهنگ، تکنولوژی ،‌ساختار سازمانی و …

در این پژوهش به مطالعه ارتباط بین ساختار سازمانی و فساد اداری پرداخته می­گردد ودر نهایت بهترین ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری را پیشنهاد داده می­گردد. مطالعات پیشین بیشتر عوامل بیرونی و فردی و ارتباط آن با فساد را مورد مطالعه قرار داده اند و در زمینه عوامل سازمانی مطالعات کمی صورت گرفته می باشد. مطالعات ما نشان دادند که عوامل فرهنگی و فن آوری اطلاعات از عوامل سازمانی در چند مورد مطالعه صورت گرفته می باشد. این پژوهش وجهی دیگر از عوامل سازمانی تحت عنوان ساختار را مورد مطالعه قرار داده که تحقیقی در این زمینه نظاره نگردید.ساختار سازمانی تصریح می کند وظایف چگونه تخصیص داده شوند، چه کسی به چه کسی گزارش بدهد و ساز و کارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی که بایستی رعایت شوند کدامند. ساختار[1] را به عنوان یکی از اجزاء سازمان که از عنصر پیچیدگی[2]، رسمیت[3] و تمرکز[4] تشکیل شده، تعریف می‌کنیم.«پیچیدگی» حدود تفکیک درون سازمان را نشان می‌دهد. همچنین به اندازه تخصص‌گرائی، تقسیم کار و تعداد سطوح در سلسله مراتب سازمان تصریح کرده و حد و حدودی که واحدهای سازمانی از لحاظ جغرافیایی پراکنده شده‌اند را نیز تصریح می کند. البته پیچیدگی یک اصطلاح نسبی می باشد. حدی که یک سازمان برای جهت‌دهی رفتار کارکنانش، به قوانین و مقررات و رویه‌ها متکی می باشد “رسمیت” نام دارد.تمرکز به جایی که اختیار تصمیم‌گیری در آنجا متمرکز می باشد، تصریح دارد. در بعضی سازمان‌ها تصمیم‌گیری به شدت متمرکز می باشد. مسائل و معضلات به بالای هرم سازمانی منتقل شده و مدیران ارشد اجرائی، اقدام مناسب برای حل آنها برمی‌گزینند. طبق تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل، فساد سوء بهره گیری از اختیارات دولتی  (قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی (خصوصی) می باشد. این تعریف مورد توافق عمومی در جهان می باشد و بطور ضمنی فرض شده می باشد که مجموعه­ای از قوانین و ضوابط مدون اداری هست چارچوب فعالیت های مجاز اداری را تعیین می کند. هرگونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین باشد و در آن انتفاع شخصی مطرح باشد فساد اداری تعبیر می گردد. فساد در جامعه نسبی می باشد و با نظام ارزشی هر جامعه تعریف می گردد. در این پژوهش کوشش بر این می باشد که به بهترین استراتژی برای طراحی ساختار سازمانی مناسب جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای ایران برسیم.

 

  • سوال اصلی پژوهش:

ساختار سازمانی مناسب که منجربه کاهش فساد اداری می شوند کدامند؟

 

  • سوالات فرعی:
  • به چه اندازه پیچیدگی سازمان با کاهش فساد اداری مرتبط می باشد؟
  • به چه اندازه رسمیت سازمان با کاهش فساد اداری مرتبط می باشد؟
  • به چه اندازه بین تمرکز سازمان با کاهش فساد اداری مرتبط می باشد؟

 

 

 

 

پس از مطالعه و مرور ادبیات و نظرات خبرگان و مدیران شرکت چارچوبی برای شناسایی در فصل سوم طراحی می­گردد که دارای هفت بعد می باشد. پس به مقصود مطالعه هفت پرسش اصلی و سی و نه پرسش فرعی مورد مطالعه قرار می­گیرد.

همچنین در ادامه و پس از ارائه پاسخ برای پرسش­های فوق برای بانک مشخص خواهد ساخت که بانک در کدام ابعاد دارای ضعف بوده و از طرف دیگر با شناسایی نقاط و ابعادی که دارای کمبودها و کاستی های بیشتری می باشد راهکارهای پیشنهادی برای رفع آن ارائه خواهد گردید.

[1] – Structure

[2] -Complexity

[3] -Formalization

[4] -Centeralization

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

انجام این پژوهش اهداف ذیل را دنبال می کند:

هدف اصلی عبارت می باشد از:

  • دستیابی به ساختار سازمانی مناسب برای کاهش فساد اداری
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف فرعی عبارتند از:

  • دستیابی به چگونگی ارتباط رسمیت و کاهش فساد اداری
  • دستیابی به چگونگی ارتباط پیچیدگی و کاهش فساد اداری
  • دستیابی به چگونگی ارتباط تمرکز و کاهش فساد اداری