سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

در نظر داشتن طبقه بندی تحقیقات، این پژوهش بر اساس هدف، از نوع اکتشافی و توسعه­ای، بر اساس نحوه گردآوری داده ها (روش پژوهش) پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و براساس مکان مطالعه از نوع میدانی می باشد که در جامعه مدیران ارشد و کارشناسان بانک ملی ایران به گردآوری اطلاعات پرداخته می باشد.به مقصود انجام پژوهش، مراحل ارائه شده در شکل 1-1 مورد بهره گیری قرار می گیرد:

 

شکل 1-1. مراحل انجام پژوهش

8-1- قلمرو پژوهش

الف. قلمرو مکانی: بانک ملی ایران در محدوده ستاد و صف شهر تهران

ب. قلمرو زمانی: سال 90

9-1- جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری:

واحدهای ستاد و صف بانک ملی ایران که طبق آمار دریافتی از اداره کل سرمایه انسانی بانک ملی ایران  11017   نفر می باشند. که از 1811 نفر را زن و 9206 نفر را مرد تشکیل شده می باشد.

نمونه آماری:

تعداد نمونه با در نظر داشتن فرمول      311 نفر تعیین گردید.

10-1- تعریف مفاهیم (واژه ها) و اصطلاحات خاص

  • مشتری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره اشخاص حقوقی (متصدی در زمان سررسید تسهیلات) و شرکتهای زنجیره ای می باشد که از مؤسسه اعتباری تسهیلات دریافت نموده و یا بر اثر یک رویداد ، قرارداد و یا معامله با مؤسسه اعتباری ، تعهدی مبنی بر خروج مبالغی توسط مؤسسه اعتباری در قبال آنان پذیرفته شده می باشد و احتمال پرداخت مبلغی توسط مؤسسه اعتباری مذکور در آینده وجود داشته باشد.

  • تسهیلات

تسهیلات (اعم از ریالی و ارزی) شامل خالص تسهیلات اعطایی به اشخاص (به استثناء  سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی)، تسهیلات اعطایی بین بانکی، بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت، تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده، بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار، پیش پرداخت بابت خرید اموال معاملات، اموال خریداری شده بابت عقود، کالای معاملات سلف، کار در جریان جعاله و خرید دین/ اسناد و بروات خریداری شده می باشد.

  • وثایق و تضمینات:

وثایق و تضمینات در معاملات و تسهیلات به مفهوم عام و به گونه کلی عبارتند از اخذ  تأمین کافی به مقصود حصول اطمینان از حسن ایفای  تعهدات مشتری و مالاً بازپرداخت مطالبات بانک.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

انجام این پژوهش اهداف ذیل را دنبال می کند:

هدف اصلی عبارت می باشد از:

اهداف فرعی عبارتند از:

  • دستیابی به چگونگی ارتباط رسمیت و کاهش فساد اداری
  • دستیابی به چگونگی ارتباط پیچیدگی و کاهش فساد اداری
  • دستیابی به چگونگی ارتباط تمرکز و کاهش فساد اداری