سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت گاز

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت و ضرورت پژوهش

1-3-1: اهمیت و ضرورت وجود اعتماد در سازمان:

 اعتماد موضوعی بین رشته ای می باشد و ریشه در رشته هایی مانند روانشناسی و جامعه شناسی دارد و در علوم سیاسی، حقوقی و رفتار سازمانی نیز از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. اعتماد عنصری کلیدی در سازمانها به شمار می رود؛ زیرا مشارکت اثربخش را در سازمان امکان پذیر می نماید. اعتماد موجب تقسیم اطلاعات، تعهد، رضایت شغلی، بهبود روحیه کارکنان، افزایش نوآوری و مدیریت اثربخش سازمان می گردد. طی سال های اخیر، اعتماد به عنوان یک عنصر حیاتی در موفقیت سازمان ها مورد توجه خاص بوده می باشد. اسلیگمن (1977) معتقد می باشد که افزایش چشمگیر تحقیقات در زمینه اعتماد را می توان به این واقعیت نسبت داد که سازمان ها از کمبود اعتماد بین مدیران و کارکنان خود رنج می برند. لذا بایستی راه حل هایی به مقصود رفع این مشکل ارائه گردد، مشکلی که در آینده ممکن می باشد زمینه ساز معضلات عدیده دیگری در سازمان ها گردد (مولرینگ و همکاران[1]، ۲۰۰۴: ۵۵۶).

مطالعه ها نشان می دهد که چندین عامل در ایجاد اعتماد در سازمان مؤثر می باشد. لوین[2] (1999) نشان داده که تأثیر رهبری خدمتگزار در خلق فرهنگ اعتماد مهم می باشد، در سازمانی اعتماد وجود خواهد داشت که مدیران به آن چیز که می گویند اقدام نمایند(اعتبار) و به روش قابل پیش بینی ای رفتار کنند (ثبات).

[1] Mollering et al

[2] Levin

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۵-۱: اهداف اساسی از انجام پژوهش

در این مطالعه محقق به دنبال مطالعه تأثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمند سازی کارکنان در شرکت گاز استان مازندران می باشد و اهداف زیر را به صورت ویژه مدنظر دارد:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. شناخت، تعیین و سنجش ابعاد رهبری خدمتگزار و رتبه بندی آنها،
  2. آگاهی از آثار و پیامد های رهبری خدمتگزار،
  3. تحلیل شکاف در ادراک مدیران و کارکنان،
  4. ارائه راهکار و پیشنهاداتی برای توسعه، پرورش و بکارگیری رهبری خدمتگزار در شرکت گاز مازندران.