سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط بین کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی

قسمتی از متن پایان نامه :

روش اجرای پژوهش

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع زمینه یاب یا پهنانگر(پیمایشی) می باشد. در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع می باشد و می خواهد بداند پدیده یا متغیر، چگونه می باشد. به بیانی دیگر، این پژوهش وضع موجود را مطالعه می کند و به توصیف منظم و نظامدار وضعیت فعلی آن   می پردازد و ویژگی ها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیرها را مطالعه می نماید. در پژوهش حاضر با بهره گیری از روش میدانی و ابزار پرسشنامه به جمع آوری داده ها پرداخته شده و به علاوه، به مقصود تقویت پایه های نظری و دقت در گردآوری داده ها، از روش های مطالعه اسناد و مدارک نیز، بهره گیری شده می باشد. این پژوهش از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی می باشد.

متغیر مستقل در این پژوهش کیفیت خدمات شهری و متغیر وابسته تمایل شهروندان به پرداخت عوارض عمران و نوسازی شهری می باشد. مطمئناً در تمایل شهروندان به پرداخت عوارض عمران و نوسازی شهری علاوه بر علل اقتصادی، سایر عوامل مانند عوامل اجتماعی(سرمایه اجتماعی و اندازه  پذیرش و مقبولیت آحاد جامعه)، عوامل فرهنگی(فرهنگ پرداخت عوارض)، عوامل سیاسی و حاکمیتی(تصمیمات و سیاست ها و قوانین متخذه) نیز بایستی مدنظر قرار گیرد. که در قالب کلی تر        می توان این عوامل را در قالب عوامل اجتماعی شدن، عوامل درون سازمانی، عوامل برون سازمانی و   عوامل فردی مطرح نمود. اما در این پژوهش کوشش خواهیم نمود، تا فقط ارتباط متغیر مستقل کیفیت خدمات شهری (بعنوان یکی از شاخص های عوامل درون سازمانی) با متغیر وابسته یعنی تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری را مورد مطالعه قرار دهیم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش

 • سنجش وضعیت کلی کیفیت خدمات شهری در شهر آستانه اشرفیه از دید شهروندان.
 • سنجش اندازه تمایل شهروندان آستانه اشرفیه در ارتباط با پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین کیفیت خدمات شهری در آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین کیفیت قابلیت اطمینان خدمات شهری در آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین رغبت و اشتیاق برای پاسخگویی در خدمات شهری آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین همدلی با مردم در ارایه خدمات شهری آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین تضمین کیفیت خدمات شهری آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین وضعیت ظاهری و امکانات (تجهیزات) خدمات شهری در آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.

1-5- سوالات پژوهش

 • بین کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری چه ارتباط ای هست ؟
 • بین هر یک از عوامل موجود در مدل سروکوال و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری چه ارتباط ای هست ؟
 • آیا شهروندان از کیفیت خدمات شهری در شهر آستانه اشرفیه راضی هستند؟
 • اندازه تأثیرگذاری هر یک از عوامل موجود در مدل سروکوال در کیفیت خدمات شهری، چقدر می باشد؟