سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی

قسمتی از متن پایان نامه :

) دیدگاه بازارگرایی فرهنگی نارور و اسلاتر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این دو پژوهشگر، بازارگرایی را یک پدیده رفتاری میدانند که از سه جزء زیر تشکیل شده می باشد:

الف) مشتری گرایی[1]

ب) رقابت گرایی[2]

ج) هاهنگی بین بخشی[3]

مشتری گرایی رویه ای می باشد که در آن،سازمان با سنجش افکار، احوال و نظرها و پیشنهادهای مشتری فعالیت می کند و می کوشد تمایلات، خواسته ها و نیاز های مشتریان را با در نظر داشتن امکانات برآورده کند . با این روش و اعتقاد، با نظر مشتری، بهبود مستمر محقق می گردد (یحیایی ایله ای، 1391).رقیب گرایی به این معنی می باشد که یک فروشنده نقاط قوت و ضعف کوتاه مدت و توانمندیها و استراتژیهای بلندمدت رقبای اصلی کنونی و بالقوه را می داند ((Narver and Slater,1990:21. هماهنگی بین وظیفه ای به معنای متناسب بودن همه ی وظایف سازمان و بهره برداری از اطلاعات مشتری و بازار به مقصود خلق ارزش برای مشتری می باشد (Narver & sloter, 1990).

ترکیب سه عنصر فوق، بازارگرایی را شکل میدهد. بر اساس نظر نارور و اسلاتر مشتری گرایی مستلزم شناخت کافی سازمان از مشتری جهت ایجاد ارزش برتر  (محصول و خدمات برتر) برای آنان می باشد. ایجاد ارزش و افزایش منافع برای خریداران و مشتریان از طریق کاهش بهای تمام شده صورت میگیرد. برای توسعه شناخت سازمان نسبت به مشتریان، اطلاعات از نیازها و خواسته های مشتریان و محیط اقتصادی، سیاسی نیاز میباشد؛ رقابت گرایی در دیدگاه نارور و اسلاتر به معنای شناخت سازمان از قوتها، ضعفهای جاری و آتی رقبا به خصوص در مورد استراتژیها و ظرفیتهای بلند مدت آنان می باشد. مقصود از هماهنگی بین بخشی، بهره گیری متناسب از منابع سازمانی جهت ایجاد ارزش برتر برای مشتریان می باشد. هر شخص در سازمان به گونه بالقوه میتواند برای مشتری ایجاد ارزش کند. ادغام متناسب منابع سازمانی منجر به برقراری ارتباط مشتری گرایی با رقابت گرایی شده و همچنین ایجاد اطلاعات، توزیع اطلاعات و بهره گیری متناسب از منابع سازمانی منجر  به هماهنگی بین بخشی میشود  (رضایی دولت آبادی و خائف الهی، 1384).

شرکت های رقیب گرا به دنبال تعیین نقاط ضعف و قوت خودشان در شرکت، نه تنها بر حسب محصولات و بازاریابی شان، بلکه همچنین فرایندها و سازمان می باشند. آنها به گونه منظم توانمندی هایشان را نسبت به سایرین بر اساسس مهارت ها و دانش مبتنی بر افراد، سیستم های فنی و فیزیکی، سیستم های مدیریتی، ساختارهای سازمانی و ارزش ها و هنجارهای فرهنگی، مورد بازبینی قرار می دهند(Birchall and Tovstiga,, 2005). اثر اصلی رقیب گرایی مشخص می کند که این گرایش می تواند تسهیل گر  نوآوری در محصول جدید باشد. در این راستا لی وکالانتون[4] (۱۹۹۸) نیز اظهار داشتند که دانش رقیب با مزیت محصول جدید همبسته می باشد. دانش رقیب تشخیص همه ی مجموعه های تکنولوژی در دسترس و تحت توسعه را قادر می سازد و همچنین زمانبندی گرایشها  در رفتار مصرف کننده را مقدور می کند و همچنین نوآوری محصول جدید را پرورش می دهد (Augusto and Coelho, 2009).

[1] Customer orientation

[2] Competitor orientation

[3] Inter functional coordination

[4]

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی

 • تعیین ارتباط میان بازاریابی داخلی و بازارگرایی شعب بانک توسعه تعاون استان

 

اهداف فرعی

 • تعیین اندازه تعهد سازمانی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • تعیین اندازه رفتار شهروندی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش اثر میانجی گری تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش ارتباط بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش اثر میانجی گری تعهد سازمانی بر ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
 • سنجش رابط بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی
 • سنجش رابط بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
 • سنجش رابط بین تعهد سازمانی و بازارگرایی بانک
 • سنجش اثر میانجی گری رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین تعهد سازمانی و بازارگرایی
 • سنجش ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و بازارگرایی در شعب بانک توسعه تعاون استان