سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی

قسمتی از متن پایان نامه :

چارچوب نظری :

چارچوب نظری، الگویی می باشد که تمام پژوهش برآن استوار می گردد. چارچوب نظری یک شبکه منطقی، توسعه یافته، توصیف شده، و کامل بین متغیرهایی می باشد که از طریق فرایندهایی زیرا مصاحبه، نظاره و مطالعه ادبیات موضوع، فراهم آمده می باشد (خاکی، 1390: 163). چارچوب نظری روابط میان متغیرها را روشن می کند، نظریه هایی که مبانی این روابط هستند را می پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می کند. (سکاران ، ۱۳۸۶: ۹۵-۹۴). یکی از مهمترین کارکردهای چارچوب نظری ارائه متغیرهای مرتبط با مساله پژوهش می باشد(خاکی، 1390: 163). چارچوب نظری بیانگر روابط حاکم بر متغیرهای مستقل و وابسته بر اساس ادبیات موضوعی می باشد. چارچوب نظری مطالعه حاضر برگرفته از مطالعه آواد و آگتی[1] (2011) بوده و در این راستا از سه مولفه بازارگرایی نارور و اسلاتر[2] (1990) شامل: مشتری گرایی، رقیب گرایی، هماهنگی میان وظیفه ای،  سه اصل تعهدسازمانی شامل:  عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری آلن و می یر[3] (1991)، پنج مولفه رفتار شهروندی شامل آداب اجتماعی، نوع دوستی ، وجدان کاری، جوانمردی،  نزاکت اورگان و کانوسکی[4] (1995) و سه جنبه بازاریابی داخلی ارائه شده توسط فورمن و مانی[5] (1995) شامل: توسعه و  بهبود، پاداش و چشم انداز بهره گرفته شده می باشد.

 

شکل (1) مدل مفهومی پژوهش

 

1-6) فرضیات پژوهش :

 

فرضیه اصلی:

 • رفتار شهروندی و تعهد سازمانی بر ارتباط بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و بازارگرایی بانک توسعه تعاون استان اصفهان اثر گذارند.

 

[1] Awwad & Agti, 2011

[2] Narver and slater, 1990

[3] Allen and Meyer, 1991

[4] Organ and Kanosky, 1995

[5] Forman and Money, 1995

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی

 • تعیین ارتباط میان بازاریابی داخلی و بازارگرایی شعب بانک توسعه تعاون استان

 

اهداف فرعی

 • تعیین اندازه تعهد سازمانی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • تعیین اندازه رفتار شهروندی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش اثر میانجی گری تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش ارتباط بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش اثر میانجی گری تعهد سازمانی بر ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
 • سنجش رابط بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی
 • سنجش رابط بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
 • سنجش رابط بین تعهد سازمانی و بازارگرایی بانک
 • سنجش اثر میانجی گری رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین تعهد سازمانی و بازارگرایی
 • سنجش ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و بازارگرایی در شعب بانک توسعه تعاون استان