شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط بین کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی

قسمتی از متن پایان نامه :

حجم نمونه و روش نمونه گیری

با گسترش جوامع انسانی، سایر جوامع که مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به جوامع انسانی هستند به سمت نامحدود شدن پیش می طریقه. برای رفع این مشکل در انجام پژوهش ها از نمونه گیری بهره گیری     می گردد.

در این پژوهش از ارتباط زیر جهت تعیین حجم نمونه بهره گیری می نماییم:

که در آن:

α : احتمال خطای نوع اول

σ : انحراف معیار (SD) صفت مورد نظر

d: خطای قابل قبول در برآورد میانگین

σ با بهره گیری از مطالعات قبلی تعیین می گردد و اگر در این زمینه اطلاع دقیقی پیدا نمود نگردید می توان آن را مساوی5/0 اختیار نمود.این مقدار تضمین می کند که نمونه به اندازه کافی بزرگ می باشد. d خطای   نمونه گیری می باشد. خطای نمونه گیری درجه ایست که براساس آن، آماره یک آزمون می تواند از ارزشی که بایستی بدست می آمد، تفاوت داشته باشد.

مقدارd (Standard error) با در نظر داشتن تحقیقات مشابه در نظر گرفته شده می باشد. تحقیقات تجربی نشان می‌دهد که تعیین d در فاصله 04/0 تا 07/0  قابل قبول می باشد. اگر 05/0 = α باشد Z1- α/2 برابر 96/1 می باشد. پس با جایگزینی پارامترهای فوق در فرمول، از 384 نمونه جهت تحلیل نتایج بهره گیری شده می باشد.

به مقصود مطالعه فرضیه های پژوهش، نمونه برداری بصورت نمونه های در دسترس انجام گرفت.  به این ترتیب که با مراجعه به مالکین منازل مسکونی یا واحد های تجاری و همچنین بعضی از مراجعین به شهرداری آستانه اشرفیه و فرمانداری شهرستان آستانه اشرفیه و همچنین مراجعین بعضی ادارات مانند،    ثبت اسناد، محیط زیست، اوقاف و امور خیریه و. . . ، با تبیین مختصری در مورد پژوهش و اهداف آن و با موافقت وی پرسشنامه با تبیین مختصری در خصوص نحوه پاسخگویی به ایشان تحویل داده می گردید.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 • سنجش وضعیت کلی کیفیت خدمات شهری در شهر آستانه اشرفیه از دید شهروندان.
 • سنجش اندازه تمایل شهروندان آستانه اشرفیه در ارتباط با پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین کیفیت خدمات شهری در آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین کیفیت قابلیت اطمینان خدمات شهری در آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین رغبت و اشتیاق برای پاسخگویی در خدمات شهری آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین همدلی با مردم در ارایه خدمات شهری آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین تضمین کیفیت خدمات شهری آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین وضعیت ظاهری و امکانات (تجهیزات) خدمات شهری در آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.

1-5- سوالات پژوهش

 • بین کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری چه ارتباط ای هست ؟
 • بین هر یک از عوامل موجود در مدل سروکوال و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری چه ارتباط ای هست ؟
 • آیا شهروندان از کیفیت خدمات شهری در شهر آستانه اشرفیه راضی هستند؟
 • اندازه تأثیرگذاری هر یک از عوامل موجود در مدل سروکوال در کیفیت خدمات شهری، چقدر می باشد؟