سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم بازارگرایی

اندیشه بازارگرایی را میتوان زاده دهه پنجاه میلادی دانست، زمانی که پیتر دراکر[1]  در سال (1954)  مشتری را عامل اصلی بقای سازمانها معرفی نمود. در سالهای بعد، اظهارات دراکر مورد طرفداری محققان دیگر قرار گرفته و کمکم در زمینه بازار و بازاریابی تحقیقاتی انجام گردید. به طوری که مدیران بازارگرایی را به عنوان یک رکن اصلی در کسب سود مورد توجه قرار دادند. واژه بازارگرایی متشکل از دو واژه (بازار) و (گرایش)  بوده به طوری که  “بازار” مجموعه ای از خریداران بالفعل و بالقوه می باشد و “گرایش” اظهار کننده حالتی می باشد که بر اساس آن شرکتها به مصادیق این بازار متمایل میشوند؛ این نامی می باشد که هنگام استقرار مفهوم بازاریابی به آن داده می گردد. فلسفه مفهوم بازارگرایی بر این اصل استوار می باشد که برای رسیدن به هدفهای سازمانی، بایستی به نیازها و خواسته های بازار توجه داشت و رضایت مشتریان را بیشتر، بهتر و با کارایی بالاتر نسبت به رقبا تامین نمود. پس، بر مبنای این فلسفه سازمانها نوع تولیدات خود را بر اساس خواسته های مصرف کنندگان و مشتریان تعدیل می کنند و از این طریق هم به ارضای خواسته ها و نیازهای مشتریان میپردازند و هم خود سودی به دست میآورند. به بیانی دیگر، شرکتها سود خود را بر مبنای رضایت مشتریان دنبال میکنند (حسینی و طاهری اردکانی،  1386).

مطالعه سیستماتیک بازاریابی از اوایل دهه 90 آغاز گردید و کهلی و جاوورسکی[2] (1990) و نارور و اسلاتر[3] (1990) نخستین کسانی بودند که شروع به مطالعه بازارگرایی  نمودند. به اعتقاد نارور و اسلاتر (1990)، بازارگرایی قلب تپنده مدیریت و استراتژی بازاریابی مدرن می باشد و کسب و کاری که بازارگرایی اش را افزایش دهد، عملکرد بازارش را بهبود خواهد بخشید . بازارگرایی، فرهنگی سازمانی می باشد که با حداکثر کارایی و اثربخشی، رفتارهای لازم جهت خلق ارزش برتر برای مشتریان و در نتیجه عملکرد برتر مستمر برای کسب و کار را فراهم می کند. آنها بازارگرایی را شامل سه جزء رفتاری- مشتری گرایی[4]، رقیب گرایی[5] و هماهنگی بین وظیفه ای[6] و دو معیار تصمیم[7]– تمرکز بلندمدت[8] و سودآوری[9] می دانند .  و کوهلی و جاورسکی (1990) بازارگرایی را به شکل زیر تعریف میکنند: بازارگرایی ایجاد هوشمندی در سراسر سازمان در ارتباط با نیازهای فعلی و آتی مشتری، نشر هوشمندی در بین بخشهای سازمان و پاسخگویی سراسری به آن هوشمندی می باشد.

در ادبیات و عملیات بازاریابی توجه ویژه ای به بازارگرایی شده زیرا که بازارگرایی سازمان به عنوان یک منبع متفاوت کلیدی که به کل عملکرد سازمان مربوط می باشد مطرح شده (Kotter, 2001:87). و می تواند در خلق ارتباط مستقیم بین بازاریابی و ارکان سازمان و همچنین خلق مزیت رقابتی نقشی اساسی اعمال می ‌کند (Barney, 2001: 41).

بعضی از تعاریف بازاگرایی از دیدگاه صاحبنظران مختلف در ذیل ارائه شده می باشد:

 • بازارگرایی زمانی به عنوان مزیت رقابتی مطرح می باشد که غیرقابل تقلید، نادر و با ارزش باشد (Narver and Slater, 1990:21).
 • فلتون[10] (۱۹۸۴) بازارگرایی را یکی از پایه مرکزی بازاریابی قلمداد نموده می باشد.
 • هانت و مورگان (1994) بازارگرایی را از گرایش بازاریابی جدا می کنند بطوریکه عقیده دارند اولی توجهات وسیع سازمانی را مشخص می کند و دومی توجهات وظیفه ای بر روی بخش بندی بازاریابی منعکس می کند (Im et al., 2008).
 • بازارگرایی در یک روش مشابه به وسیله ی  روکرت (۱۹۹۲) تعریف شده می باشد اما تاکید عیان آن روی طرح ریزی استراتژیک به وسیله‌ی واحدهای تجاری می باشد به گونه ی که می تواند به عنوان درجه ای نظاره گردد که تجزیه و تحلیل شرکت از محیط بازاریابی خارجی روی فرایند طرح ریزی استراتژیک تاثیر می گذارد (Jimenez et al, 2007).

دهر[11] (1994) نیز معتقد می باشد که  مفهوم بازارگرایی می توانداز دو جهت نگریسته گردد: فلسفه تجاری و رفتاری. بازارگرایی به عنوان یک فلسفه ی تجاری به عنوان الگویی از ارزشهای سهیم شده و اعتقاداتی در سازمان می باشد که به افراد کمک می کند تا وظایف سازمانی را درک کنند و آنها را با رفتارهای  هنجاری تهیه کنند.

[1] Drucker, 1954

[2] Kohli and Jaworski, 1990

[3] Narver and slater, 1990

[4] Customer Orientation

[5] Competitor Orientation

[6] Interfunctional Coordination

[7] Decision Criteria

[8] Long-term Focus

[9] Profitability

[10] Felton

[11] Dreher

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی

 • تعیین ارتباط میان بازاریابی داخلی و بازارگرایی شعب بانک توسعه تعاون استان

 

اهداف فرعی

 • تعیین اندازه تعهد سازمانی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • تعیین اندازه رفتار شهروندی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش اثر میانجی گری تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش ارتباط بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش اثر میانجی گری تعهد سازمانی بر ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
 • سنجش رابط بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی
 • سنجش رابط بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
 • سنجش رابط بین تعهد سازمانی و بازارگرایی بانک
 • سنجش اثر میانجی گری رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین تعهد سازمانی و بازارگرایی
 • سنجش ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و بازارگرایی در شعب بانک توسعه تعاون استان