سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

ساختار بوروکراسی حرفه‌ای:

ویژگی‌ها:

 • مکانیزم اصلی هماهنگی استاندارد کردن مهارتهاست.
 • بخش اصلی آن هسته عملیاتی یعنی حرفه ایهایی می باشد که کار اصلی سازمان را انجام می‌دهند
 • متخصصان یعنی حرفه‌ایهای کاملا آموزش دیده و ارشاد شده را برای هسته عملیاتی خود استخدام می کند و اختیار نظارت کار را به‌خود آنها واگذار می کند.
 • دو سلسله مراتب اداری همراستای یکدیگر قرارداند. (1)سلسله مراتب مردم سالارانه حرفه‌ایها که از پایین به بالای سازمان می باشد. (2)سلسله مراتب دیوان‌سالارانه ماشینی کارکنان پشتیبانی که از بالا به پائین سازمان می باشد.
 • تکنولوژی و دانش به‌کار گرفته شده پیشرفته می باشد اما نظام فنی آن یعنی ابزاری که برای کاربرد این دانش در سازمان مورد بهره گیری قرار می‌گیرد الزاما پیشرفته نیست.
 • قدرت در هسته عملیاتی متمرکز می باشد زیرا مهارتهای مهم مورد نیاز سازمان در اختیار آنهاست و دربه‌کارگیری مهارتهای خود استقلال دارند.
 • تنها بخشی که از بوروکراسی که دارای قوانین و مقررات رسمی می باشد ستاد پشتیبانی می باشد که فعالیتهای آن بر دادن خدمات به هسته عملیاتی متمرکز می باشد.

 

نقاط قوت و ضعف ساختار بوروکراسی حرفه‌ای:

نقاط قوت:

 • وظایف تخصصی با کارایی زیاد انجام می گردد و درعین حال متخصصان از استقلال و آزادی اقدام برخوردارند.

نقاط ضعف:

 • تاکید بر واحدهای فرعی( همانند بوروکراسی ماشینی) موجب تعارض بین واحدها می گردد.
 • هرکدام از بخشهای حرفه‌ای هدفهای خاص خود را تعقیب میکنند و آن را برتر از اهداف کل سازمان می‌دانند.

تفاوت بوروکراسی ماشینی با بوروکراسی حرفه‌ای:

در هردو بوروکراسی ماشینی و حرفه‌ای متخصصان در اتخاذ تصمیمها تابع قوانین و مقررات بوده و این امر آزادی اقدام آنها را محدود می‌سازد. تنها تفاوت در این می باشد که در بوروکراسی حرفه‌ای قوانین به‌وسیله خود متخصصان وضع می گردد. حال اگر استانداردهای حرفه‌ای و اصول اخلاقی غیر منعطف باشند مانع اثربخشی سازمان خواهند بود.

چه موقع از بوروکراسی حرفه‌ای بهره گیری می‌کنیم؟

در مواردی که سازمان بزرگ باشد،‌محیط پیچیده و باثبات باشد و تکنولوژی تکراری نهادی شده و از طریق حرفه‌ای گرایی وجود داشته باشد.

 •      محیط پیچیده و باثبات به‌این معناست که سازمان ملزم به‌بکارگیری مهارتهای پیچیده می باشد که فقط می‌تواند از طریق آموزش رسمی و برنامه‌های کارآموزی یادگرفته شوند اما ثبات کافی برای تعریف دقیق و استاندارد این مهارتها وجود ندارد. (منوریان ص66)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

انجام این پژوهش اهداف ذیل را دنبال می کند:

هدف اصلی عبارت می باشد از:

اهداف فرعی عبارتند از:

 • دستیابی به چگونگی ارتباط رسمیت و کاهش فساد اداری
 • دستیابی به چگونگی ارتباط پیچیدگی و کاهش فساد اداری
 • دستیابی به چگونگی ارتباط تمرکز و کاهش فساد اداری