عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

2-11-1  رویکرد سود خالص[1]

رویکرد سود خالص عملیاتی اظهار می دارد که هم هزینه کلی شرکت (Ko) و هم ارزش بازار شرکت (V) تحت تاثیر بهره گیری از اهرم قرار می گیرند. فرض اصلی در این رویکرد این می باشد که:

بازده بدهی شرکت (Ki) و نرخ بازده مورد انتظار روی حقوق صاحبان سهام (Ke) با فازایش نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام یا درجه اهرمی، بدون تغییر باقی می مانند، در نتیجه اینکه شرکت قادر می باشد با افزایش درجه اهرمی ارزش کلی خود یعنی را Vo افزایش و هزینه کلی سرمایه خود یعنی Ko  را کاهش دهد، پس قیمت بازار هر سهم افزایش خواهد پیدا نمود.

با در نظر داشتن شکل مقابل ] درجه اهرمی (ارزش بازار بدهی/ ارزش بازار سهام= ) بر محور افقی و هزینه های Ke ، Ki ، Ko بر محور عمودی[ Ki و Ke نسبت به درجه اهرمی ثابت و بدون تغییر باقی می مانند. هرچه نسبت بدهی با هزینه کمتر افزایش یاد با ثابت ماندن Ke میانگین موزون هزینه سرمایه یعنی Ko کاه یافته و بهKi نزدیک می گردد. اهمیت این روش آن می باشد که شرکت می تواند با افزایش بدهی، هزینه سرمایه خود را دائما کاهش داده و ارزش کلی خود را افزایش دهد (عین اله علا، 484:1374).

2-11-2 رویکردسود خالص عملیاتی

مدل فوق در سال 1954 توسط آقای دوراند مطرح گردد و فرضیات ساده کننده ای که در آغاز مطرح گردید مورد انتقاد قرار گرفت. این رویکرد اظهار می کند که هزینه کلی سرمایه شرکت (میانگین موزون هزینه سرمایه) (Ko)و مجموع ارزش بازاردهی و سهام منتشره شرکت (V) نسبت به درجه اهرم شرکت مستقل اند و در تمام درجات اهرم ثابت و بی تغییر هستند.

در این رویکرد میانگین موزونه هزینه سرمایه شرکت (Ko) مانند هزینه بدهی (Ki)بدون در نظر داشتن افزایش درجه ثابت می ماند ول هزینه سهام عادی (Ke) با افزایش درجه اهرم به صورت خطی Linearly)) افزایش می یابد. پس افزایش وجوهی که از طریق بدهی حاصل می گردد درست توسط افزایشی که در هزینه سهام عادی به وجودمی آید خنثی می گردد. لذا میانگین موزون هزینه سرمایه و بدهی در تمام سطوح مختلف درجه اهرم دون تغییر باقی می ماند. در نتیجه اینکه با در نظر داشتن این رویکرد هرچه درجه اهرم شرکت افزایش یابد ریسک شرگت نیز بالا خواهد رفت و هیچ ساختار مطلوب سرمایه ای وجود ندارد (وان هورن جامسز، 279:2002) .

1 Net Income Approach(NI)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال پژوهش

این پژوهش در پی پاسخگویی به دو سوال اساسی زیر می باشد:

  1. آیا بین سیاست کیفیت سود پیش بینی شده مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام ارتباط ی معناداری هست؟
  2. آیا بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه ی حقوق صاحبان سهام  ارتباط ی معناداری هست؟

مطالعه ارتباط کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری