سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

بعضی تعاریف اساسی سازمان

 • سازمان پدیده‌ای اجتماعی به شمار می‌آید که به گونه آگاهانه متناسب شده و دارای حدود و ثغور نسبتاً مشخص بوده و برای تحقق هدف یا اهدافی بر اساس یک سلسله مبانی همیشگی فعالیت می کند.( رابینز ، 1386، 21)
 • سازمان عبارت می باشد از افراد که برای تحقق اهدافی معین همکاری می کنند. ( رضائیان، 1386، 10)
 • سازمان عبارت می باشد از گروهی متشکل از دو یا چند تن که در محیطی با ساختار منظم و از پیش تعیین شده برای نیل به اهداف گروهی با یکدیگر همکاری می کنند. ( بووی، 1993، 7)
 • هیکس و گولت (به نقل از گوئل کهن، 1386) سازمان را چنین تعریف کرده اند: سازمان یک فرایند ساختاری می باشد که در آن افراد برای دستیابی به اهداف خود، روی هم تاثیر متقابل دارند. این افراد برای تصمیم گیری در سازمان نیز روی هم تاثیر متقابل دارند.( منوریان، 1378،4)

 

 

 

طبقه بندی سازمان

با وجود تلاشهای زیادی که در راستای طبقه بندی سازمانها صورت گرفته اما هنوز توافق همگانی در این مورد وجود ندارد با این همه دیدگاه و طبقه بندی مینتزبرگ را می توان تلاشی موفق در این راستا قلمداد نمود. مینتزبرگ معتقد می باشد که در هر سازمانی شش بخش اصلی به تبیین زیر هست:

 • بدنه اصلی عملیات: این بخش شامل کارکنانی می باشد که در ارتباط با تولید محصولات و یا ارائه خدمات موسسه کارهای اصلی را انجام می دهند.
 • بخش عالی سازمان: شامل مدیران عالی سازمان یعنی کسانی که مسئولیت اصلی سازمان را بر عهده دارند
 • بخش میانی : شامل مدیرانی می باشد که هسته عملیاتی را به بخش عالی سازمان
  پیوند می دهند.
 • ستاد فنی: تحلیلگران کسانی که مسئولیت اجرای شکلهای خاص استانداردسازی را در سازمان به عهده دارند.
 • ستاد پشتیبانی: افرادی که تصدی واحدهای ستادی را برعهده دارند و خدمات پشتیبانی و کمکی غیر مستقیم را انجام می دهند و در این بخش قرار می گیرند.
 • ششمین عامل یا بخشی که در هر سازمان دیده می گردد( و در اکثر منابع فارسی مطالعه کننده نظرات مینتزبرگ مطرح نشده می باشد) ایدئولوژی می باشد که مینتزبرگ آن را فرهنگ قوی معنا کرده می باشد. ایدئولوژی شامل سنتها و اعتقادات موجود در یک سازمان می باشد که آن را از دیگر سازمانها متمایز می سازد و حیاتی مشخص در اسکلت ساختار آن می دمد.(فقیهی1371، 76)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

انجام این پژوهش اهداف ذیل را دنبال می کند:

هدف اصلی عبارت می باشد از:

اهداف فرعی عبارتند از:

 • دستیابی به چگونگی ارتباط رسمیت و کاهش فساد اداری
 • دستیابی به چگونگی ارتباط پیچیدگی و کاهش فساد اداری
 • دستیابی به چگونگی ارتباط تمرکز و کاهش فساد اداری