سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت گاز

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱

۱- کلیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۱:مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

۲-۱:اظهار مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴

۳-۱:اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………6

۱-۳-۱:اهمیت و ضرورت وجود اعتماد در سازمان………………………………………………………………………………………6

۲-۳-۱:اهمیت و ضرورت وجود توانمندی کارکنان در سازمان…………………………………………………………………..۷

۳-۳-۱:اهمیت و ضرورت رهبری خدمتگزار در سازمان………………………………………………………………………………۹

۴-۱: فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰

۵-۱: اهداف اساسی از انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..۱۰

۶-۱: قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..1۱

۱-۶-۱: قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………..1۱

۲-۶-۱: قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………………………………………………..1۱

۳-۶-۱: قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………………………….1۱

۷-۱: تعریف واژه‌ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………………….1۱

۸-۱: اختصار فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………11

۲- ادبیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….13

۱-۲: رهبری خدمتگزار………………………………………………………………………………………………………………………………13

۱-۱-۲: مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………13

۲-۱-۲: تئوری رهبری خدمتگزار………………………………………………………………………………………………………………15

۳-۱-۲: تکامل رهبری خدمتگزار………………………………………………………………………………………………………………2۶

۴-۱-۲: اهمیت رهبری خدمتگزار……………………………………………………………………………………………………………..2۷

۵-۱-۲: رهبری تحول آفرین……………………………………………………………………………………………………………………..2۹

۶-۱-۲: مدیریت بر مبنای استثنا………………………………………………………………………………………………………………3۳

۷-۱-۲: رهبری بی‌تفاوت……………………………………………………………………………………………………………………………3۳

۸-۱-۲: رهبری تبادلی……………………………………………………………………………………………………………………………….3۴

۹-۱-۲: تئوری رهبری خدمتگزار پترسون………………………………………………………………………………………………..3۴

۲-۲: اعتماد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………3۷

۱-۲-۲: مفهوم اعتماد………………………………………………………………………………………………………………………………..3۷

۲-۲-۲: اعتمادسازی…………………………………………………………………………………………………………………………………..3۸

۳-۲-۲: ابعاد اعتماد……………………………………………………………………………………………………………………………………3۹

۴-۲-۲: رهبری خدمتگزار و اعتماد سازمانی…………………………………………………………………………………………….۴۲

۵-۲-۲: نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………..4۳

۳-۲: توانمندسازی……………………………………………………………………………………………………………………………………..4۳

۱-۳-۲: تعاریف توانمندسازی…………………………………………………………………………………………………………………….4۴

۲-۳-۲: رویکردهای توانمندسازی……………………………………………………………………………………………………………..4۶

۳-۳-۲: ابعاد توانمندسازی…………………………………………………………………………………………………………………………4۷

۴-۳-۲: تأثیر مدیران و رهبران در توانمندسازی کارکنان………………………………………………………………………..4۹

۵-۳-۲: مزایای توانمندسازی برای کارکنان و سازمان………………………………………………………………………………۵۰

۶-۳-۲: موانع توانمندسازی کارکنان…………………………………………………………………………………………………………۵۱

۷-۳-۲: رهبری خدمتگزار و توانمندسازی کارکنان………………………………………………………………………………….۵۱

۸-۳-۲: نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………..5۴

۴-۲: پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..5۴

۵-۲: اختصار فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………………………5۷

۳- روش‌شناسی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………5۹

۱-۳: مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5۹

۲-۳: روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………5۹

۳-۳: روش‌های گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………….5۹

۴-۳: جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱

۵-۳: روش نمونه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….۶۱

۶-۳: روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………….۶۲

۷-۳: تجزیه و تحلیل آماری……………………………………………………………………………………………………………………….6۴

۸-۳: مدل تحلیل پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………6۴

۹-۳: اختصار فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………………………6۸

۴- تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………………………………………………………………..۷۰

۱-۴: مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

۱-۱-۴: تحلیل توصیفی داده‌ها………………………………………………………………………………………………………………….۷۰

۲-۱-۴: تحلیل استنباطی داده‌ها……………………………………………………………………………………………………………….7۹

۲-۴: مدل معادلات ساختاری…………………………………………………………………………………………………………………….۸۳

۳-۴: اختصار فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………..8۸

۵- نتیجه‌گیری و پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………………………………………………..۹۰

۱-۵: مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۰

۲-۵: مطالعه یافته‌های پژوهش با در نظر داشتن آزمون همبستگی پیرسون…………………………………………………….۹۱

۳-۵: بحث درمورد نتایج………………………………………………………………………………………………………………………………۹۲

۴-۵: محدودیت‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………۹۳

۵-۵: پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….۹۳

ضمائم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9۵

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………….11۶

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۵-۱: اهداف اساسی از انجام پژوهش

در این مطالعه محقق به دنبال مطالعه تأثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمند سازی کارکنان در شرکت گاز استان مازندران می باشد و اهداف زیر را به صورت ویژه مدنظر دارد:

  1. شناخت، تعیین و سنجش ابعاد رهبری خدمتگزار و رتبه بندی آنها،
  2. آگاهی از آثار و پیامد های رهبری خدمتگزار،
  3. تحلیل شکاف در ادراک مدیران و کارکنان،
  4. ارائه راهکار و پیشنهاداتی برای توسعه، پرورش و بکارگیری رهبری خدمتگزار در شرکت گاز مازندران.