سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط بین کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

     عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول کلیات پژوهش 2

1-1- مقدمه 3

1-2- اظهار مسئله 3

1- 3- اهمیت و ضرورت موضوع 7

1-4- اهداف پژوهش 11

1-5- سوالات پژوهش 11

1-6-فرضیه های پژوهش 12

1-7- چارچوب نظری پژوهش 13

1- 8 – قلمرو پژوهش 19

فصل دوم مبانی نظری پژوهش 20

2-1- مقدمه 21

2-2- کیفیت خدمات به مشتریان (شهروندان) 21

2-3- تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری 36

2-4- پیشینه تحقیقات انجام شده 42

فصل  سوم روش اجرای پژوهش 51

3-1- روش اجرای پژوهش 52

3-2 – جامعه آماری و نمونه های پژوهش 52

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری 54

3-4- روش و ابزار گردآوری داده های پژوهش 55

3-5-روایی و پایایی ابزار پژوهش 56

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش 57

فصل  چهارم تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش 59

4-1- مقدمه 59

4-2- توصیف متغیرهای پژوهش 60

4-3-آمار استنباطی 79

فصل  پنجم نتیجه گیری،پیشنهادات 85

5- 1- مقدمه 86

5-2- نتایج یافته های پژوهش 86

5-3- ارائه پیشنهادات 93

5-4- محدودیت های پژوهش 95

5-5-پیشنهادات برای تحقیقات آینده 95

منابع پژوهش 97

پیوست ها 103

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 • سنجش وضعیت کلی کیفیت خدمات شهری در شهر آستانه اشرفیه از دید شهروندان.
 • سنجش اندازه تمایل شهروندان آستانه اشرفیه در ارتباط با پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین کیفیت خدمات شهری در آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین کیفیت قابلیت اطمینان خدمات شهری در آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین رغبت و اشتیاق برای پاسخگویی در خدمات شهری آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین همدلی با مردم در ارایه خدمات شهری آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین تضمین کیفیت خدمات شهری آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین وضعیت ظاهری و امکانات (تجهیزات) خدمات شهری در آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.

 

1-5- سوالات پژوهش

 • بین کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری چه ارتباط ای هست ؟
 • بین هر یک از عوامل موجود در مدل سروکوال و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری چه ارتباط ای هست ؟
 • آیا شهروندان از کیفیت خدمات شهری در شهر آستانه اشرفیه راضی هستند؟
 • اندازه تأثیرگذاری هر یک از عوامل موجود در مدل سروکوال در کیفیت خدمات شهری، چقدر می باشد؟