سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط بین کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

در این بخش آغاز به مطالعه ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان پرسشنامه ها می پردازیم و در ادامه به تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش می پردازیم. هر تجزیه و تحلیل آماری شامل دو قسمت آمار توصیفی و آمار استنباطی می باشد که در بحث آمار توصیفی معیارهای گرایش به مرکز مثل میانه، مد، میانگین و . . . و معیار های پراکندگی مانند واریانس، انحراف معیار و دامنه تغییرات و از همه مهم تر            نمودار ها و جداول توزیع فراوانی مورد مطالعه قرار می گیرد. قسمت آمار استنباطی شامل آزمون فرضیه ها و ساختن فواصل اطمینان و یافتن روابط بین متغیرها می باشد. آمار استنباطی را می توان پارامتریک و ناپارامتریک طبقه بندی نمود.  در آمار پارامتریک فرض بر این می باشد که جامعه ای که گروه نمونه از آن   اخذ شده می باشد دارای توزیع نرمال می باشد. در آمار ناپارامتریک که برای مقیاسهای کیفی (رتبه ای) کاربرد دارد، مستلزم فرض خاصی درمورد شکل توزیع جامعه نیستیم. در پژوهش حاضر از آزمون های ناپارامتریک مانند ضریب همبستگی پیرسون و آزمون فریدمن جهت تبیین روابط بین متغیرها بهره گیری نمودم.

 

4-2- توصیف متغیرهای پژوهش

 • توصیف وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان

با در نظر داشتن جدول(4-1)چنین استنباط می گردد که از میان پاسخ دهندگان به پرسشنامه ها 73/80 درصد مرد و 27/19 درصد زن می باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 • سنجش وضعیت کلی کیفیت خدمات شهری در شهر آستانه اشرفیه از دید شهروندان.
 • سنجش اندازه تمایل شهروندان آستانه اشرفیه در ارتباط با پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین کیفیت خدمات شهری در آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین کیفیت قابلیت اطمینان خدمات شهری در آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین رغبت و اشتیاق برای پاسخگویی در خدمات شهری آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین همدلی با مردم در ارایه خدمات شهری آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین تضمین کیفیت خدمات شهری آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین وضعیت ظاهری و امکانات (تجهیزات) خدمات شهری در آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.

1-5- سوالات پژوهش

 • بین کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری چه ارتباط ای هست ؟
 • بین هر یک از عوامل موجود در مدل سروکوال و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری چه ارتباط ای هست ؟
 • آیا شهروندان از کیفیت خدمات شهری در شهر آستانه اشرفیه راضی هستند؟
 • اندازه تأثیرگذاری هر یک از عوامل موجود در مدل سروکوال در کیفیت خدمات شهری، چقدر می باشد؟
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید