سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط بین کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت و ضرورت موضوع

شهر دارای سه عنصر اصلی شامل بشر، فضا و فعالیت می باشد. این سه جزء، عناصر مکانیکی شهر نیستند که جمع جبری آن ها، شهر را به وجودآورد. دو عنصر فضا و فعالیت،‌ هویت زیستی شهر را تشکیل    می دهند. یعنی شهر در ارتباط فضا و فعالیت دارای یک هویت زیستی می باشد و طبیعی می باشد که     مدیریت مالی در شهر، همواره بایستی کوشش در ارتقاء این هویت زیستی داشته باشد. بین بشر و فضا، آن چیز که که      روی می دهد سکونت، فعالیت و فراغت می باشد، پس مدیریت منابع مالی در خدمت چنین مجموعه ای می باشد.  شهروند برای انواع فعالیت های زیستی مانند: آمد و گردید و تفریح، فعالیت و فراغت، سکونت و آسایش، نیازمند داشتن اطمینان به آینده ای روشن و امید به زندگی می باشد. هر چند این شاخص ها کیفی هستند و مثل اینکهً ارتباطی با اعداد و ارقام ندارند، اما در واقعیت امر، همین شاخص های کیفی هستند که زیست پذیری یک شهر را برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تدوین نموده و توسعه پایدار شهر را، تحقق    می بخشند. اما توسعه پایدار نیازمند منابع پایدار می باشد و منابع پایدار، لزوماً بایستی در شهر مدیریت منابع شوند و اگر چنین مدیریتی وجود نداشته باشد، پایداری توسعه، استحکام لازم را نمی یابد. لذا بدون شک کیفیت زندگی و چگونگی ارائه خدمات در شهرها، ارتباط معناداری با منابع درآمدی شهرداری ها دارد.(فرجی ملائی و عظیمی،1390)

در سال های اخیر نیز به جهت فقدان منابع مالی مناسب و ضرورت خدمات رسانی، بخش عمده ی درآمد شهرداری ها از طریق فروش «تراکم» بوده می باشد، که در زمره درآمدهای ناپایدار به شمار می آید.  در حالی که اگر مدیریت شهری بخواهد در چارچوب اصول توسعه پایدار حرکت کند، بایستی متکی به درآمدهای پایدار باشد که مانند مهمترین آن ها، عوارض نوسازی و عمران شهری می باشد .

در بیشتر کشورهای جهان برای افزایش این سهم و تحقق درآمد از این محل، جریمه‌های سنگین پیش‌بینی‌ شده می باشد و راهکارهای تحقق‌پذیری نیز برای استیفای حقوق شهرداری هست که مانند می‌توان به موارد زیر تصریح نمود :

الف) مصادره یا فروختن ملک

ب) جریمه

ج) مصادره و فروش اموال شخص (در کلکته و کراچی)

د) توقیف اجاره‌بها (در کلکته و ریو)

ه) تمرکز بر بدهکاران عمده

و) ممنوع‌ الخروج ‌کردن مؤدی بدهکار

ز) ممنوع المعامله‌کردن مؤدی بدهکار.(توسعه شهر با پرداخت عوارض میسر می باشد،1391)

این سازو‌کارها به ویژه وقتی که دولت ملی به جمع‌آوری این نوع مالیات موظف می باشد، باعث می گردد که دولت‌ها و شهرداری‌ها درصدد باشند، تا با بهره گیری از ابزارهای الزام آور و نه روش‌های تشویقی و ترویجی، این مالیات را دریافت کنند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در ایران هم بر اساس قانون یکی از ردیف های درآمدی شهرداری ها، وصول عوارض نوسازی از کلیه اراضی، ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهرهاست. برای روشن تر شدن موضوع، مواردی از “قانون نوسازی و عمران شهری مصوب7/9/1347 با اصلاحات بعدی” در ادامه اظهار می گردد:

ماده1: نوسازی و عمران، اصلاحات اساسی، تأمین نیازمندی های شهری، احداث و اصلاح توسعه معابر، ایجاد پارک ها و پارکینگ ها و میدان ها، حفظ و نگهداری پارک ها و باغ های عمومی موجود، تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداری هاست و شهرداری ها در اجرای وظایف مذکور، مکلف به تهیه برنامه های اساسی و  نقشه های جامع هستند.

ماده2: در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند، برکلیه اراضی و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ پنج در هزار بهای آن ها (براساس تبصره 2 ذیل ماده 5 قانون تجمیع عوارض به              یک درصد و با اتکا به قسمت یک ردیف پنج جدول شماره 25 قانون بودجه 1389 کل کشور به           یک و نیم درصد افزایش یافته) که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد گردید، مستقر می گردد. شهرداری ها مکلفند بر اساس مقررات این قانون، عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند.

ماده10: عوارض هر سال، در اول فروردین ماه آن سال تحقق می یابد و بایستی حداکثر تا پایان همان سال به شهرداری پرداخت گردد.

تبصره1: از عوارض مؤدیانی که ظرف مدت مذکور، عوارض متعلق به هر ملک را بپردازند            ده درصد عوارض سال، به عنوان جایزه مقصود و کسر خواهد گردید.

ماده12:  شهرداری های مشمول ماده 2 این قانون، مکلفند ظرف مدت دو ماه از انقضاء مهلت مقرر در ماده10، مشخصات مؤدیانی را که نسبت به پرداخت عوارض املاک خود اقدام نکرده اند، به مؤسسات برق و گاز تسلیم کنند و مؤسسات مذکور مکلفند با اعلام مهلت دو ماهه به مؤدی، هرگاه مطالبات شهرداری تا انقضاء مهلت وصول نشود، نسبت به قطع برق و گاز محل سکونت ملکی او اقدام کنند.

ماده14:  مؤدیانی که تا پایان هرسال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند، از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی نه، زیان دیر نمود در سال، به نسبت مدت تأخیر خواهند بود و شهرداری مکلف می باشد پس از پایان شش ماه اول سال بعد، طبق مقررات ماده 13 این قانون، نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام کند.

موارد فوق، فقط گوشه ای از قانون نوسازی و عمران شهری می باشد. این قوانین، صراحتاً حقوق شهرداری را در خصوص نوسازی اظهار کرده و نحوه وصول این عوارض نیز حاکی از آن می باشد که   شهرداری ها، برای احقاق حقوق خود در بحث نوسازی تا چه حد می توانند از موضع قدرت وارد اقدام شوند. اما از آنجا که ارتباط بین شهرداری و شهروندان ارتباطی می باشد دوسویه، و شأن و منزلت شهروندان در جامعه اسلامی نیز فراتر از اعمال چنین اقداماتی بوده و همچنین تداوم و سلامت سازمان ها در بخش عمومی، به اعتبار آن ها بستگی داشته و این اعتبار نیز به نوبه خود در گرو جلب نظر شهروندان و مالیات دهندگان به اهمیت اهداف سازمانی و کیفیت خدمات آن داشته، ضروری می باشد که مجموعه مدیریت شهری از طریق بهبود فضای حاکم بر روابط میان خود و شهروندان، تمایل آنان را به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری مضاعف نماید. زیرا آن چیز که در اقدام، وضعیت پرداخت عوارض توسط شهروندان را تعیین    می کند، نخست، اندازه تمایل آنان به پرداخت عوارض می باشد. لذا امروزه بیش از هر زمان دیگری  سازمان های عمومی به ارزیابی دیدگاه های مشتریان خود درمورد خدمات ارائه شده، و نیز اندازه برآورده شدن انتظارات آن ها از ارائه این خدمات نیاز دارند.

با اینکه تمایل به پرداخت عوارض، متأثراز عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی     می باشد، اما عامل اساسی که مغفول واقع شده می باشد و کمتر به آن توجه می گردد، اندازه تمایل شهروندان به برخورداری از خدمات شهری با کیفیت مناسب تر می باشد. یعنی هر چه شهروندان میل به  کیفیت خدمات شهری بالاتری داشته باشند و به اصطلاح فنی اقتصادی، کشش تقاضا برای آن بیشتر باشد، تمایل آنان برای پرداخت عوارض بیشتر می گردد. لذا پژوهش حاضر درصدد می باشد تا از طریق یکی از مدل های رایج سنجش کیفیت خدمات بنام “سروکوآل”، ارتباط کیفیت خدمات شهری را، بر اساس 5 بعد، “قابلیت اطمینان خدمات شهری، رغبت و اشتیاق برای پاسخگویی به شهروندان در خدمات شهری، همدلی با شهروندان در ارایه خدمات شهری، تضمین کیفیت خدمات شهری و وضعیت ظاهری و امکانات (تجهیزات) خدمات شهری”، با تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری ‹‹بعنوان مهمترین و مناسب ترین منبع درآمدی شهرداری ها›› سنجیده، تا نوع ارتباط، شدت و حدت این ارتباط را بدست آورده و از نتایج آن، راهکارهای لازم جهت افزایش این  منبع مالی پایدار و سالم شهرداری ها را فراهم آورده، تا مدیریت شهری با افزایش این منبع درآمدی، وظایف مرتبط با ارائه خدمات در عرصه های مختلف جامعه شهری را، بهتر انجام دهد. زیرا زندگی پیشرفته امروزی بدون بهره گیری از این خدمات امکان پذیر نیست.

لذا ضرورت این پژوهش به خاطر اهمیت خدمات شهرداری، برای زندگی پیشرفته امروزی می باشد و امری مهم تلقی می گردد؛ زیرا زندگی کنونی بدون بهره گیری از این خدمات و از سوی دیگر رضایت شهروندان از این خدمات امکان پذیر نیست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 • سنجش وضعیت کلی کیفیت خدمات شهری در شهر آستانه اشرفیه از دید شهروندان.
 • سنجش اندازه تمایل شهروندان آستانه اشرفیه در ارتباط با پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین کیفیت خدمات شهری در آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین کیفیت قابلیت اطمینان خدمات شهری در آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین رغبت و اشتیاق برای پاسخگویی در خدمات شهری آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین همدلی با مردم در ارایه خدمات شهری آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین تضمین کیفیت خدمات شهری آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین وضعیت ظاهری و امکانات (تجهیزات) خدمات شهری در آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.

1-5- سوالات پژوهش

 • بین کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری چه ارتباط ای هست ؟
 • بین هر یک از عوامل موجود در مدل سروکوال و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری چه ارتباط ای هست ؟
 • آیا شهروندان از کیفیت خدمات شهری در شهر آستانه اشرفیه راضی هستند؟
 • اندازه تأثیرگذاری هر یک از عوامل موجود در مدل سروکوال در کیفیت خدمات شهری، چقدر می باشد؟