سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت گاز

قسمتی از متن پایان نامه :

مدیریت بر مبنای استثناء

رهبرانی که بر اساس مدیریت بر مبنا استثناء[1] فعالیت می کنند بر اشتباهات  پیروان و مداخله در زمانی که استانداردها برآورده نشده اند متمرکز هستند. مدیریت بر مبنای استثنا بر دو نوع می باشد:1 – فعال[2] و 2- منفعل[3].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رهبرانی که از نوع فعال مدیریت بر مبنای اسثتناء بهره گیری می کنند، به شدت رفتار کارکنان خود را کنترل می کنند تا بتوانند بوسیله پیش بینی اشتباهاتی که ممکن می باشد رخ دهد، اقدامات اصلاحی را قبل از وقوع اشتباهات انجام دهند. این رهبران ممکن می باشد تغییراتی را در سازمان ایجاد کنند که ممکن می باشد در حال حاضر به آن ها نیازی نبوده باشد و این رهبران با آینده نگری اقدام به این تغییرات نموده اند. ازسوی دیگر، رهبرانی که از شکل منفعل مدیریت بر مبنا  استثناء بهره گیری می کنند، تنها در زمانی دخالت می کنند که قوانین و استانداردها توس کارکنان برآورده نشوند. این رهبران نیز بیشتر انرژی خود را برای حفظ وضع موجود قرار می دهند. به هر حال در هر دو شکل فعال و منفعل مدیریت برمبنای استثناء، رهبر از ساز وکارهایی مانند: قوانین و رویه ها، تنبیه و بازخورد منفی برای شکل دهی به عملکرد بهره گیری می کنند. در اصل در هر دوی این ها از الگوی تقویت منفی بیشتری نسبت به تقویت مثبت بهره گیری می گردد (واشینگتون، ۲۰۰۷: ۱۸-۱۹).

 

۷-۱-۲: رهبری بی تفاوت

رهبری بی تفاوت[4] غیر فعال ترین نوع رهبری به شمار می رود. مقصود از رهبری عدم مداخله، آزاد گذاشتن پیروان در زمان عدم حضور رهبر یا اجتناب از رهبری کردن می باشد. در این حالت رهبران از تصمیم گیری خودداری کرده و مسئولیت ها را واگذار می کنند. در رهبری بی تفاوت انگیزش و رضایت پیروان به حداقل ممکن می رسد. شاخص های مهم این سبک رهبری عبارتند از:

– اجتناب از تصمیم گیری،

– واگذاری مسئولیت ها،

– عدم مداخله در مشاجراتی که در سازمان به وجود می آید، و

– نشان دادن علاقه کم به دانستن آن چه که در سازمان رخ می دهد.

 

 

۸-۱-۲: رهبری تبادلی:

در پیوستار رهبری، رهبری تبادلی[5] درست در نقطه مقابل رهبری تحول آفرین قرار دارد. ابعاد رهبری تبادلی از تئوری و تحقیقات باس( 1985 ) نشأت می گیرد. این سبک رهبری با ویژگی هایی مانند: ریسک گریزی، اتکا بر اقتدار بوروکراتیک، کارمحور و در نظر داشتن پاداش و تنبیه توصیف می گردد. باس در سال 1985 پاداش و تنبیه را به عنوان دو بعد اساسی در رهبری تبادلی مطرح نمود. وی معتقد می باشد که عامل اول پاداش مشروط و عامل دوم مدیریت بر مبنای استثناء می باشد.

در رهبری تبادلی شرایطی ایجاد می گردد که رفتارهای اخلاقی ارزش شمرده نمی گردد. اساساً در این مدل از رهبری، زیردستان به این نکته پی برده اند که آن ها بایستی آن چه را که مافوق شان از آن ها می خواهد  به انجام برسانند؛ درست یا غلط، خواسته های مدیران در درجه اول اهمیت قرار دارد. فراتر از خواسته های مشتریان و یا ملاحظات اخلاقی ، مدیریت به عنوان مشتری عمده سازمان به شمار می رود.

۹-۱-۲: تئوری رهبری خدمتگزار پترسون

پترسون[6](2003) تئوری کارکردی در زمینه رهبری خدمتگزار را ارائه نمود. وی در این تئوری با تعریف ارزش های رهبری خدمتگزار، ارزش هایی که او آن ها را سازه های[7] رهبری خدمتگزار نامید، برشمرد که زمینه ساز تحقیقات بسیاری در این زمینه شده می باشد. طبق نظرات پترسون و راسل( 2004 ) رهبری تحول آفرین تمرکز رهبر را برسازمان نشان می دهد و برای تبیین رفتارهایی که ماهیتأ نوع دوستانه می باشند، کافی به نظر نمی آید و این در حالی می باشد که تئوری رهبری خدمتگزار بر پیروان تمرکز کرده و این چنین رفتارهایی را به روشنی نشان می دهد. پترسون رهبری خدمتگزار را به این شکل تعریف می کند: رهبران خدمتگزار، رهبرانی هستند که بر پیروان خود توجه دارند. لذا به موجب آن پیروان از اولویت های نخست سازمان به حساب می آیند و ملاحظات سازمانی در درجه دوم اهمیت قرار می گیرند. عوامل تشکیل دهنده رهبر خدمتگزار فضایلی هستند که از ویژگی های اخلاقی پسندیده در یک فرد به حساب می آیند. سازه های رهبری خدمتگزار طبق نظریات پترسون عبارتند از: عشق الهی[8]، تواضع و فروتنی[9]،  نوع دوستی[10] ،  اعتماد، چشم انداز، خدمتگزاری.

 • عشق الهی: وینستون[11] (2002) معتقد می باشد که این عشق، عشق به مفهوم اخلاقی، اجتماعی و معنوی می باشد. این عشق سبب می گردد که رهبران، هرفرد را تنها به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف در نظر نگیرند، بلکه هر فرد به عنوان یک بشر کامل، انسانی با نیازها، خواسته ها و تمایلات گوناگون دیده گردد. راسل و استون عقیده دارند که این عشق برای رهبران خدمتگزار قطعی و غیرمشروط به حساب می آید (دنیس[12]، ۲۰۰۴: ۱۸-۱۹).
 1. Management by exception(MBE)
 2. MBE-Active
 3. MBE-Passive
 4. Laissez fair

1.Transactional  leadership

 1. Patterson, 2003
 2. Construct
 3. Agapao love
 4. Humility
 5. Altruism

[11] Winston

[12] Dennis

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۵-۱: اهداف اساسی از انجام پژوهش

در این مطالعه محقق به دنبال مطالعه تأثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمند سازی کارکنان در شرکت گاز استان مازندران می باشد و اهداف زیر را به صورت ویژه مدنظر دارد:

 1. شناخت، تعیین و سنجش ابعاد رهبری خدمتگزار و رتبه بندی آنها،
 2. آگاهی از آثار و پیامد های رهبری خدمتگزار،
 3. تحلیل شکاف در ادراک مدیران و کارکنان،
 4. ارائه راهکار و پیشنهاداتی برای توسعه، پرورش و بکارگیری رهبری خدمتگزار در شرکت گاز مازندران.