سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش:

1-7-1) بازاریابی داخلی

تعریف نظری :  بازاریابی درونی یک استراتژی و یک برنامه بازاریابی در ارتباط با کارکنان و توسعه پتانسیل آن ها و همچنین پاداش های انگیزشی به آن هایی که خدمات ، عالی را به مشتریان پیشنهاد می دهند، می باشد (Gounaris, 2006). بازاریابی درونی، فرآیند شروع، حفظ و توسعه روابط میان کارکنان، مدیران و سازمان برای هدف ایجاد ارزش والاتر برای مشتریان می باشد (Subramaniam, 2007). بازاریابی درونی، مرکزی برای فراهم آوردن خدمات باکیفیت و پیش زمینه ای برای یک بازاریابی خارجی اثربخش می باشد (Hui Yang, 2010).

تعریف عملیاتی : مقصود از بازاریابی داخلی در این پژوهش، میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 1 تا 14 پرسشنامه میباشد.

1-7-1-1) توسعه کارکنان

تعریف نظری: توسعه به آموزش رسمی ،تجربیات شغلی ،روابط ،و ارزیابی ها ی شخصیت و توانایی های  که کارکنان را در جهت آماده شدن برای آینده کمک می کند تصریح دارد از آنجا که توسعه ماهیتاٌ آینده­ گرا می باشد شامل یادگیری هایی می باشد که لزوماً درارتباط با شغل فعلی کارکنان نیست به گونه سنتی آموزش به بهسازی عملکرد کارکنان در شغل فعلی تاکید داشته می باشد. در حالی که توسعه، آنها را برای انتقال به مشاغلی که ممکن می باشد در حال حاضر وجود نداشته باشند افزایش می دهد همچنین، توسعه موجب آماده شدن کارکنان برای رویارویی با تغییرات احتمالی در شغل فعلی می گردد. تغییراتی که ممکن می باشد در اثر تغییر در تکنولوژی، طراحی  های کار،مشتریان،یا بازار محصولات به وجود آیند (پور صادق و علی­میرزایی ،1384: 15).

تعریف عملیاتی: مقصود از توسعه کارکنان در این پژوهش میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 1 تا 5 پرسشنامه می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی

 • تعیین ارتباط میان بازاریابی داخلی و بازارگرایی شعب بانک توسعه تعاون استان

 

اهداف فرعی

 • تعیین اندازه تعهد سازمانی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • تعیین اندازه رفتار شهروندی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش اثر میانجی گری تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش ارتباط بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش اثر میانجی گری تعهد سازمانی بر ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
 • سنجش رابط بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی
 • سنجش رابط بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
 • سنجش رابط بین تعهد سازمانی و بازارگرایی بانک
 • سنجش اثر میانجی گری رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین تعهد سازمانی و بازارگرایی
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • سنجش ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و بازارگرایی در شعب بانک توسعه تعاون استان