سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت گاز

قسمتی از متن پایان نامه :

الگوسازی

الگوسازی یکی از مهمترین ویژگی های رهبری خدمتگزار می باشد. کاوی معتقد می باشد که الگوسازی را می توان از اصول پایه ای در نفوذ رهبری به شمار آورد. رهبران خدمتگزار پیروان را با تعهد، از خودگذشتگی و فداکاری[1]، انضباط[2] و فضیلت[3] جذب می کنند و الگوسازی یکی از مهمترین راههای تمرکز و ایجاد چشم انداز سازمانی یک رهبر می باشد. رفتارهای رهبران ارشد در سازمان نمونه های اخلاقی در سازمان ها به وجود می آورد. یکی از راههای نفوذ رهبران به نمایش گذاشتن رفتارشان به تعهد نسبت به مجموعه ای از اخلاقیات می باشد که آنها کوشش در نهادینه سازی آن ها دارند(راسل و استون، ۲۰۰۲: ۱۴۹).

  • در معرض دید بودن

یکی از ابزارهای نفوذ و تلقین بر گروه، حضور یافتن در میان آنان می باشد. پیروان بایستی شاهد انجام آن چیز که که رهبران می گویند و انجام خواهند داد باشند. رهبران خدمتگزار قدرت مناسبی به وسیله تعامل عیان با پیروان ایجاد می کنند و قدرت مرجعیتی که فرنچ و راوان در طبقه بندی قدرت معرفی می کنند شدیداً به روابط بین فردی قوی بستگی دارد و این نوع قدرت متناسب با قدرت رهبران خدمتگزار می باشد. یوکل معتقد می باشد که بهترین راه عیان برای اعمال قدرت مرجعیت، الگوسازی تأثیر می باشد.

  • پیشقدمی[4]

بنیس اظهار می کند که رهبری شامل نوآوری، پیشقدمی و خلاقیت می باشد. رهبران یک تأثیر منحصر به فرد در تغییرات اجتماعی و سازمانی اعمال میکنند. رهبران خدمتگزار بایستی پیشقدم بوده و عامل غیرمعمولی و غیرعادی تغییر در سازمان باشند و این گونه رهبران ریسک پذیر و چالش پذیر بوده و از خود شجاعت زیادی نشان می دهند. آنها کسانی هستند که قدم در ناشناخته ها می گذارند. بنیس اظهار می کند که یکی از راههای کشتن رهبران خدمتگزار، وادارکردن آنها به مدیریت بدون پیشقدمی و نوآوری می باشد. پیشقدمی و نوآوری در اعمال تغییرات بسیار سخت می باشد زیرا افراد حاضر نیستند دانسته ها و شناخته ها را ترک کرده و به راحتی قدم در ناشناخته ها بگذارند (راسل و استون، ۲۰۰۲: ۱۵۰).

 

ماکسول می گوید شاخص واقعی رهبری نفوذ می باشد، نه بیشتر از آن و نه کمتراز آن. فرنج و راوان قدرت را  حسب نفوذ و نفوذ را براساس تغییر روانی تعریف کرده اند. نتیجتاً یک ارتباط متقابل بین قدرت و نفوذ هست که نفوذ قدرت ایجاد می کند و قدرت نفوذ. طبقه بندی های چندی از تکنیک های نفوذ وجود دارند که شامل ترغیب و تشویق، تلقین، مشاوره، جذابیت های شخصی، مذاکره، ایجاد ائتلاف، مشروعیت سازی، فشار، چاپلوسی و خودشیرینی می گردد. یوکل و تریسی ترغیب عقلایی، جذابیت الهام بخش و مشاوره را تکنیک های اثربخش دانسته اند. رهبران خدمتگزار بانفوذ هستند اما راه هایی که آن ها آن را به دست می آورند متفاوت از مدل های قدیمی رهبری می باشد. متقاعدسازی یکی از مهمترین عناصر نفوذ در فرآیند رهبری خدمتگزار می باشد.

  • قدردانی از دیگران[6]

رهبران خدمتگزار برای ذینفعان خود قدردانی و ارزش سازی می کنند و همچنین آنها را تشویق کرده و به آنها توجه دارند. رهبران خدمتگزار موفقیت دیگران را عزیز می شمارند. آنها امیدواری و جسارت را در دیگران به وجود می آورند. چنین اقداماتی قدردانی ، عشق و علاقه را در محیط کار به وجود آورده و روابط خوبی را در محیط کاری ایجاد می کند (راسل و استون، ۲۰۰۰: ۷۹).

[1] Dedication

[2] Discipline

[3] Excellence

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4] Pioneering

[5] Influence

[6] Appreciation of others

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۵-۱: اهداف اساسی از انجام پژوهش

در این مطالعه محقق به دنبال مطالعه تأثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمند سازی کارکنان در شرکت گاز استان مازندران می باشد و اهداف زیر را به صورت ویژه مدنظر دارد:

  1. شناخت، تعیین و سنجش ابعاد رهبری خدمتگزار و رتبه بندی آنها،
  2. آگاهی از آثار و پیامد های رهبری خدمتگزار،
  3. تحلیل شکاف در ادراک مدیران و کارکنان،
  4. ارائه راهکار و پیشنهاداتی برای توسعه، پرورش و بکارگیری رهبری خدمتگزار در شرکت گاز مازندران.