سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیات فرعی:

 • بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط معناداری هست.
 • بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی ارتباط معناداری هست.
 • بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط معناداری هست.
 • بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی تاثیر مثبت و معناداری بر بازارگرایی بانک دارد.
 • بین رفتار شهروندی سازمانی و بازارگرایی بانک ارتباط معناداری هست.
 • بین تعهد سازمانی و بازارگرایی بانک ارتباط معناداری هست.
 • تعهد سازمانی متغیرهای میانجی بر ارتباط بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی تاثیر می­گذارد.
 • رفتار شهروندی سازمانی بعنوان متغیر میانجی بر ارتباط بین تعهد سازمانی و بازارگرایی اثر می­­گذارند.


 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی

 • تعیین ارتباط میان بازاریابی داخلی و بازارگرایی شعب بانک توسعه تعاون استان

 

اهداف فرعی

 • تعیین اندازه تعهد سازمانی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • تعیین اندازه رفتار شهروندی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش اثر میانجی گری تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • سنجش ارتباط بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش اثر میانجی گری تعهد سازمانی بر ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
 • سنجش رابط بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی
 • سنجش رابط بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
 • سنجش رابط بین تعهد سازمانی و بازارگرایی بانک
 • سنجش اثر میانجی گری رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین تعهد سازمانی و بازارگرایی
 • سنجش ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و بازارگرایی در شعب بانک توسعه تعاون استان