سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط بین کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه های پژوهش

براساس اهداف تعریف شده در این پژوهش، فرضیه های زیر مشخص شده اند :

1- بین کیفیت خدمات شهری و تمایل به پرداخت عوارض عمران و نوسازی شهری ارتباط هست.

2- بین قابلیت اطمینان خدمات شهری و تمایل شهروندان آستانه اشرفیه به پرداخت عوارض عمران و نوسازی شهری ارتباط هست.

3- بین رغبت و اشتیاق برای پاسخگویی در خدمات شهری و تمایل شهروندان آستانه اشرفیه به پرداخت عوارض عمران و نوسازی شهری ارتباط هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4- بین همدلی با مردم در ارایه خدمات شهری و تمایل شهروندان آستانه اشرفیه به پرداخت عوارض عمران و نوسازی شهری ارتباط هست.

5- بین تضمین کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان آستانه اشرفیه به پرداخت عوارض عمران و نوسازی شهری ارتباط هست.

6- بین وضعیت ظاهری و امکانات (تجهیزات) خدمات شهری و تمایل شهروندان آستانه اشرفیه به پرداخت عوارض عمران و نوسازی شهری ارتباط هست.

 

 

 

 

 

1-7- چارچوب نظری پژوهش

در این پژوهش، همزمان درک شهروندان از کیفیت خدمات شهری آستانه اشرفیه در حال حاضر، توسط مؤلفه های 22 گانه مدل سروکوال در 5 بعد قابلیت اطمینان خدمات شهری، رغبت و اشتیاق برای پاسخگویی در خدمات شهری، همدلی با شهروندان در ارایه خدمات شهری، تضمین کیفیت خدمات شهری و وضعیت ظاهری و امکانات (تجهیزات) خدمات شهری و نیز تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری با در نظر داشتن معیارهایی زیرا”آگاهی”، “تقید و تکلیف”، “تسهیل پرداخت”، “عدالت”، “تناسب” و”رضایت” اندازه گیری می گردد. در نهایت با مقایسه نتایج هر دو مدل، همبستگی یا عدم همبستگی دو متغیر کیفیت خدمات شهری و تمایل به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری در آستانه اشرفیه مشخص می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 • سنجش وضعیت کلی کیفیت خدمات شهری در شهر آستانه اشرفیه از دید شهروندان.
 • سنجش اندازه تمایل شهروندان آستانه اشرفیه در ارتباط با پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین کیفیت خدمات شهری در آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین کیفیت قابلیت اطمینان خدمات شهری در آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین رغبت و اشتیاق برای پاسخگویی در خدمات شهری آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین همدلی با مردم در ارایه خدمات شهری آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین تضمین کیفیت خدمات شهری آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین وضعیت ظاهری و امکانات (تجهیزات) خدمات شهری در آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.

1-5- سوالات پژوهش

 • بین کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری چه ارتباط ای هست ؟
 • بین هر یک از عوامل موجود در مدل سروکوال و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری چه ارتباط ای هست ؟
 • آیا شهروندان از کیفیت خدمات شهری در شهر آستانه اشرفیه راضی هستند؟
 • اندازه تأثیرگذاری هر یک از عوامل موجود در مدل سروکوال در کیفیت خدمات شهری، چقدر می باشد؟