سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت گاز

قسمتی از متن پایان نامه :

ابعاد اعتماد

اعتماد سازمانی به عنوان سازه ای چند بعدی تعریف شده می باشد. تا کنون ابعاد گوناگونی برای اعتماد معرفی شده می باشد که می‌توان به موارد زیر تصریح نمود: شایستگی، انصاف[1]، گشودگی[2]، ثبات، وفاداری (آپلبوم و همکاران[3]، ۲۰۰۴: ۱۸-۹)، وابستگی، در نظر داشتن کارکنان، تعهد، اعتبار[4] ، گشودگی و صداقت، شناسایی[5] و مشارکت. مایر به سه جزء در اعتماد تصریح کرده می باشد که عبارتند از خیرخواهی[6]، انصاف و توانایی. میشرا نیز به شایستگی، گشودگی، اعتبار و توجه تصریح نموده می باشد (اوسورو و همکاران[7]، ۲۰۰۶: ۲-۳).

 • انصاف: زمانی می باشد که کارکنان عدالت را در تعاملات درون سازمان نظاره کنند.
 • در نظر داشتن کارکنان: در نظر داشتن کارکنان نشان دهنده این می باشد که مدیر سازمان، نیازهای کارکنان را در اولویت نخست قرار داده می باشد.
 • شایستگی و توانایی: نشان دهنده این می باشد که مدیریت سازمان از تخصص و تجربه لازم برای انجام درست کارها بهره مند می باشد و برای اخذ تصمیمات اثربخش از مهارت های لازم برخوردار می باشد.
 • گشودگی: گشودگی به شفافیت و روشن بودن جریان اطلاعات درسازمان تصریح دارد.
 • ثبات: بین رفتار و گفتار مدیران در سازمان تناقض و ناهماهنگی وجود نداشته باشد و مدیران به وعده های خود جامه اقدام بپوشانند.
 • مشارکت : کارکنان در جریان تصمیم گیری مشارکت داده شوند و مدیریت به نظرات کارکنان توجه نماید.
 • شناسایی: شناسایی نشان دهنده حدی می باشد که اهداف، ارزش ها، هنجارها و اعتقاداتی مرتبط با فرهنگ سازمان را توصیف می کند.
 • تعهد: دو بعد تعهد عبارتند از تعهد مستمر و تعهد احساسی. تعهد مستمر نشان دهنده مسیر مشخصی از اقدامات می باشد و تعهد احساسی که دارای گرایش های احساسی می باشد.

با در نظر داشتن تعاریف فوق می توان گفت:

 1. Integrity
 2. Openness

[3] Appelbaum et al

 1. Reliability
 2. Identification
 3. Benevolence

[7] Usoro et al

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۵-۱: اهداف اساسی از انجام پژوهش

در این مطالعه محقق به دنبال مطالعه تأثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمند سازی کارکنان در شرکت گاز استان مازندران می باشد و اهداف زیر را به صورت ویژه مدنظر دارد:

 1. شناخت، تعیین و سنجش ابعاد رهبری خدمتگزار و رتبه بندی آنها،
 2. آگاهی از آثار و پیامد های رهبری خدمتگزار،
 3. تحلیل شکاف در ادراک مدیران و کارکنان،
 4. ارائه راهکار و پیشنهاداتی برای توسعه، پرورش و بکارگیری رهبری خدمتگزار در شرکت گاز مازندران.