سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

:  مرور ادبیات موضوع

2-2- مرور ادبیات ساختار سازمانی

1-2-2- مفهوم سازمان

تاریخچه مفهوم سازمان، حول محور دیدگاه ماکس وبر(۱۸۶۴-۱۹۱۹) می‌چرخد. کسی که در تجزیه و تحلیل دیوانسالاری(بوروکراسی) و سلسله مراتب اختیارات سازمانی، شهرت به سزایی دارد. ماکس وبر برای نخستین بار توانست سازمان را از سایر نهادهای اجتماعی تفکیک کند. به گفته او سازمان یک ارتباط اجتماعی می باشد که طبق مقررات به افراد خارجی اجازه ورود نمی‌دهد. دستورات برای عملیات به وسیله افراد خاصی که عهده‌دار این وظیفه هستند و در رأس سازمان قرار می‌گیرند اعمال می شوند و معمولا یک ستاد اداری و اجرایی دارد.در وهلۀ اول سازمان، مستلزم وجود روابط اجتماعی می باشد. یعنی فرد با سازمان ارتباط متقابل (تعامل) دارد.سازمان دربرگیرندۀ بخش‌هایی از جمعیت بوده و عده‌ای را مستثنی می کند. پس می‌توان گفت سازمان خود به خود، یک مرز دارد.

عبارت «به صورت آگاهانه متناسب شده» که در تعاریف مختلف سازمان آمده، دلالت بر مدیریت دارد. «پدیده اجتماعی»، دال بر این معناست که سازمان از افراد یا گروههایی که با هم در تعاملند تشکیل شده می باشد. الگوهای تعاملی که افراد داخل سازمان از آن تبعیت می‌کنند تصادفی به وجود نیامده، بلکه در خصوص آنها قبلاً اندیشیده شده می باشد. از این رو زیرا سازمان‌ها پدیده‌های اجتماعی هستند لذا الگوهای تعاملی اعضای آنها بایستی موزون و متناسب باشد تا ابهام و سردرگمی به حداقل برسد و در نتیجه اطمینان حاصل گردد که وظایف مهم سازمانی انجام می‌پذیرند. (رابینز ، 1386، 21)

یک سازمان، مرزهای نسبتاً مشخصی دارد. این مرزها به مرور زمان می‌توانند تغییر کنند و ممکن می باشد کاملاً واضح و روشن نباشند. اما به هر حال بایستی مرزهایی وجود داشته باشد تا بتوان اعضاء سازمان را از غیر اعضا باز شناخت. تشخیص چنین مرزهایی از طریق انعقاد قراردادهای رسمی و یا غیر رسمی بین اعضاء و سازمان صورت می‌گیرد.

در بیش‌تر جاهاییکه استخدام، برای دریافت حقوق و دستمزد صورت گرفته می باشد، یک نوع قرار داد رسمی منعقد می گردد. در سازمان‌های اجتماعی یا سازمان‌های داوطلبانه افراد در ازای اعتباری که کسب می‌کنند و یا رضایتی که از کمک به دیگران احساس کرده، کاری را انجام می‌دهند. افراد با سازمان پیوند همیشگی داشته؛ اما این پیوند همیشگی عضویت مادام‌العمر را تضمین نمی‌کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در نهایت اینکه سازمانها برای انجام امور به وجود می آیند. این امور یا فعالیت ها همان اهدافند که دستیابی به آنها توسط یک فرد به تنهایی امکان پذیر نیست یا  حصول آن از طریق سازمان اثربخش تر می باشد.( همان منبع ص 22)

ماکس وبر در مورد سازمان، شاخصهای دیگری هم ارائه می کند. به گفته او نوع ارتباط در سازمان، اداری می باشد؛ نه خانوادگی. این تعریف باعث می گردد که سازمان از سایر نهادهای اجتماعی؛ مثل خانواده تفکیک گردد. سازمان، فعالیتهای مستمر و هدفدار برای تأمین هدف خاصی انجام می‌دهد. این دیدگاه وبر مورد توجه سایر تحلیل گران سازمانی قرار گرفت و پایه تعریف‌هایی گردید که دیگران بعد از او ارائه کردند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

انجام این پژوهش اهداف ذیل را دنبال می کند:

هدف اصلی عبارت می باشد از:

  • دستیابی به ساختار سازمانی مناسب برای کاهش فساد اداری

اهداف فرعی عبارتند از:

  • دستیابی به چگونگی ارتباط رسمیت و کاهش فساد اداری
  • دستیابی به چگونگی ارتباط پیچیدگی و کاهش فساد اداری
  • دستیابی به چگونگی ارتباط تمرکز و کاهش فساد اداری