سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعهد سازمانی

سازمان ها برای اداره خود به کارکنان متخصص، کاردان، کارآمد و متعهد نیازمندند. عدم احساس تعلق کارکنان به سازمان و عدم دقت کافی برای انجام وظایفاز معضلات بزرگ دستگاه های اجرایی می باشد. ترکخدمت، غیبت، تأخیر، عدم مشارکت و درگیری فعال نیروی کار و سطح پایین عملکرد نیروی انسانی از بارزترین نمونه های این معضلات به شمار می طریقه که با تأثیر نامطلوب خود بین نیروی انسانی و سازمان ها فاصله ایجاد م یکنند. برای رفع این مشکل، ارتقاء تعهد از بهترین راه هاست (شائمی و اصغری، 1389).

به اعتقاد آلن و میر، تعهد سازمانی یک ارتباط روانی بین کارمند و سازمان می باشد که احتما ل خروج داوطلبانه وی از سازمان را کاهش می دهد ( (Allen & Meyer,  1993.

تعهد سازمانی عبارت از حالتی می باشد که فرد، سازمانی را معرف خود بداند و آرزو کند در عضویت آن سازمان باقی بماند . به بیانی دیگر، تعهد سازمانی یک توجه درمورد وفاداری کارکنان به سازمان و یک فرایند مستمر می باشد که به واسطه مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی،  توجه افراد به سازمان و موفقیت و رفاه سازمان را می رساند (Robbins, 2005).

پورتر و همکارانش (1974) تعهد سازمانی را پذیرش ارز شهای سازمان و درگیر شدن در سازمان تعریف کرده اند به اعتقاد آنها معیارهای اندازه گیری تعهد سازمانی شامل انگیزه بالا ، قبول سازمان و پذیرش اهداف آن،آمادگی برای کوشش فراوان وعلاقه مندی برای حفظ عضویت در سا زمان می باشد . چاتمن و اورایلی[1] (1986) تعهد سازمانی را به معنی طرفداری و پیوستگی عاطفی با اهداف و ارز شهای یک سازمان ، به خاطر خود سازمان و دوری از ارز شهای ابزاری آن (وسیله ای برای دستیابی به اهداف دیگر)  تعریف کرده اند (حسینی و مهدی زاده اشرفی، 1388).

یکی از معمولی ترین شیوه های برخورد با تعهد سازمانی آن می باشد که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در نظر م یگیرند. بر اساس این روش، فردی که به شدت به سازمان خود متعهد می باشد، هویت خود را از سازمان می گیرد، در سازمان مشارکت فعال دارد، با آن در می آمیزد و از عضویت در سازمان خود لذت می برد (رضائیان، 1382).

پس به گونه اختصار وفاداری به ارز ش ها و اهداف سازمان، احساس تعلق و وابستگی به ماندن در سازمان را تعهد سازمانی می نامند. در تحقیقی که توسط می یر و آلن انجام گرفته می باشد مشخص گردید که هر یک از تعاریف تعهد سازمانی حداقل به یکی از ابعاد سه گانه تعهد عاطفی، هنجاری و مستمر تصریح می نمایند (Meyer and Allen,1991).

[1] Chatman and Oraily

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی

 • تعیین ارتباط میان بازاریابی داخلی و بازارگرایی شعب بانک توسعه تعاون استان

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف فرعی

 • تعیین اندازه تعهد سازمانی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • تعیین اندازه رفتار شهروندی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش اثر میانجی گری تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش ارتباط بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش اثر میانجی گری تعهد سازمانی بر ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
 • سنجش رابط بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی
 • سنجش رابط بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
 • سنجش رابط بین تعهد سازمانی و بازارگرایی بانک
 • سنجش اثر میانجی گری رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین تعهد سازمانی و بازارگرایی
 • سنجش ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و بازارگرایی در شعب بانک توسعه تعاون استان