سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

ابعادطرح سازمان

ابعاد سازمان به دوگروه طبقه بندی میشوند:  ساختاری و محتوایی. ابعاد ساختاری اظهار کننده ویژگیهایی درونی یک سازمان هستند. آنها مبنایی به دست میدهند که میتوان به آن وسیله سازمانها رااندازه گیری و باهم مقایسه نمود. ابعاد محتوایی معرف جایگاه سازمان هستند و بر ابعاد ساختاری اثرمیگذارند.

ابعاد سازمان با یکدیگر ارتباط متقابل دارند و برای تامین هدفها، خود را با دیگری وفق میدهند.
( ال دفت، 1379، 28-33)

  • ابعادساختاری

رسمی بودن:  به اسناد و مدارکی اطلاقمی گردد که درسازمان وجوددارد.  در این اسناد روشها، تبیین وظایف، مقررات و سیاستهایی که سازمان بایستی رعایت و اجرا کند، نوشته شده می باشد.

تخصصی بودن:  یعنی اینکه سازمان مزبور تا چه اندازه یا چه درجه ای کارها و فعالیتهای خود را به وظایف جداگانه تقسیم کرده باشد.

داشتن استاندارد:  به موردی اطلاق میشود که بسیاری از کارهای مشابه به روشی یکسان و متناسب انجام میشود.

سلسله مراتب اختیارات:  مقصود از سلسه مراتب اختیارات، مشخص نمود ناینموضوع می باشد که هریک از افراد بایستی گزارش کار خود را به چه کسی بدهد. همچنین حیطه کنترل هر یک از مدیران مشخص میشود.

پیچیدگی:  مقصود تعداد کارها یا سیستمهای فرعی می باشد که در درون یک سازمان انجام میشودیاوجوددارد.

متمرکزبودن: درسلسه مراتب اختیارات متمرکز بودن به آن سطح از اختیارات گفته میشود که قدرت تصمیم گیری دارد.  هنگامی که تصمیم گیریها به سطوح پایینتر سازمان تفویض میگردد، میگویند که سازمان غیرمتمرکزاست.

نسبتهای پرسنلی:  این نسبت اظهار کننده به کارگیری افرادی می باشد که برای وظایف مختلف و دوایر گوناگون به استخدام سازمان درمیآیند.  برای محاسبه نسبت پرسنلی تعداد کارکنان یاگروه یاطبقه را تقسیم بر کل تعداد کارکنان میکنند.

حرفه ای بودن:  به سطح تحصیلات رسمی و آموزش کارکنان اطلاق میشود.  اگر در یک سازمان کارکنان برای گرفتن شغل بایستی دوره های آموزشی بلندمدت را طی کنند، میگویند که سازمان بسیار حرفه ای می باشد.

 

  • ابعادمحتوایی

اندازه: اندازه سازمان عبارتست از بزرگی آن که به صورت تعداد افراد یا کارکنان مشخص میگردد.از آنجا که سازمانها سیستمهای اجتماعی هستند، معمولا ًاندازه یا بزرگی آنها را برحسب تعدادکارکنان مشخص میکنند. شاخصهای دیگری مثل کل فروش یا کل داراییها نشاندهنده بزرگی و اندازه سازمانها می باشند، اما از دیدگاه و جنبه نیروی انسانی آنها نشاندهنده بزرگی سازمان نیستند.

تکنولوژی: عبارتست از ماهیت زیرسیستم تولید و شامل عملیات و روشهای فرآیندتولیدوتبدیل اقلام مصرفی به اقلام تولیدی میشود.

محیط: محیط شامل عواملی میشود که درخارج از مرز سازمان وجوددارند و برعملکرد سازمان تاثیرمیگذارند.

اهداف واستراتژی های سازمان: در این مقوله هدف و شیوه های رقابتی شرکت که آنرا از سایر سازمانها متمایز می ‌کند، مشخص میشود. استراتژی عبارتست از یک برنامه عملی که به موجب آن شیوه تخصیص منابع و فعالیتهای شرکت دررابطه با محیط و در راه نیل به هدفهایش تعیین میشود.هدفها و استراتژیهای سازمان مشخص کننده دامنه فعالیتها و ارتباط ای می باشد که سازمان باکارکنان ومشتریان ورقبای  خوددارد.

فرهنگ: فرهنگ سازمان نشاندهنده مجموعه ای از ارزشها وباورها، هنجارهاوتفاهمهایی می باشد که سازمان درآنها با کارکنان وجوه مشترک دارد.

سیزده بعدساختاری و محتوایی به یکدیگروابسته اند. برای مثال بزرگی سازمان، نوع تکنولوژی و محیط پایدار باعث میشوندتاسازمانی به وجود آید که ازنظررسمی،تخصصی و متمرکزبودندرسطح بالایی قرارداشته باشد. ( کسرایی- احمدرضا ، علی رحیمی- محمد مهدی فصلنامه بصیرت 1388، 68 و 69)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

انجام این پژوهش اهداف ذیل را دنبال می کند:

هدف اصلی عبارت می باشد از:

اهداف فرعی عبارتند از:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • دستیابی به چگونگی ارتباط رسمیت و کاهش فساد اداری
  • دستیابی به چگونگی ارتباط پیچیدگی و کاهش فساد اداری
  • دستیابی به چگونگی ارتباط تمرکز و کاهش فساد اداری